แผนแม่บทการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือ ด้วยแนวคิด BCG Economy  118

คำสำคัญ : ระเบียง  เหนือ  bcg  

แผนแม่บทการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือ ด้วยแนวคิด BCG Economy จัดทำขค้นโดยอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ภาคเหนือ


เขียนโดย : นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : ekapong@mhesi.go.th

ไม่แน่ใจว่ามีการทำแผนแม่บทการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษครบทุกภูมิภาคหรือยังครับ ผอ. เป็นเรื่องที่น่าสนใจมาก

เขียนโดย ดร.เอกชัย  เขื่อนมณี