การพัฒนานวัตกรรมอาหารอันชาญฉลาด  129

คำสำคัญ : วศ  ปค  อีสาน  แมลง    

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2566 หน่วยปฏบัติการเครือข่าย อว. ระดับภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยนายวิทยา สุวรรรสุข ได้เข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนานวัตกรรมอาหารอันชาญฉลาด กรณีศึกษา: อาหารแปรรูปจากแมลง ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น ซึ่งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยกรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) ร่วมกับเครือข่ายในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ เสริมแกร่งธุรกิจอาหารโปรตีนสูงจากแมลง มีผู้เข้าร่วม จำนวน 30 คน กิจกรรมประกอบด้วย การบรรยายและการสาธิต

- บรรยาย "นวัตกรรมอาหารอันชาญฉลาด" โดย ดร.จิราภรณ์ บุราคร นักวิทยาศาสตร์เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ กองผลิตภัณฑ์อาหารและวัสดุสัมผัสอาหาร (วศ.) ให้ข้อมูลการผลิตอันชาญฉลาดได้อย่างไร สิ่งที่ต้องคำนึงถึงทั้งเรื่อง Knowledge และTechnology การประขุกต์ใช้เสริมคุณค่าให้เกิดความเชื่อมั่นต่อผู้บริโภค เชื่อมโยงไปสู่การพัฒนาอาหารอนาคต (future food)

- บรรยาย "ตลาดอาหารแปรรูปจากแมลง" โดยนายนิยุทธ์ สืบสาย ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการประกอบธุรกิจการค้าและการตลาด สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น ให้ข้อมูลตลาดต่างประเทศที่มีความต้องการสินค้าจากแมลง เช่น ประเทศออสเตรเลีย ผู้ประกอบการที่ต้องการส่งสินค้าออกต่างประเทศ สามารถติดต่อสำนักงานพาณิชย์จังหวัดให้ช่วยเป็นพี่เลี้ยงส่งสินค้าไปยังประเทศที่ต้องการได้

- บรรยาย "ทำอย่างไรผลิตภัณฑ์อาหารจึงจะได้การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)" โดย นางสาวเจษฎาภรณ์ รินไธสง นักวิชาการอุตสาหกรรม สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น ให้ข้อมูลขั้นตอนการขอรับรองมาตรฐาน มผช./ มอก.

- สาธิตขั้นตอนกาพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากจิ้งหรีด โดย นายปรานต์ ปิ่นทอง นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ วศ. สาธิตวิธีการผลิตเส้นจากจิ้งหรีด

ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมแจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการต่อยอดการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากแมลง จำนวน 17 ราย และ วศ.จะนำข้อมูลความต้องการไปวางแผนดำเนินการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องและเห็นผลเป็นรูปธรรมต่อไป

เอกสารประกอบการบรรยาย http://202.28.55.161/online/cmo/filemanager/1273/files/smart%20food_2567(18.12.66).pdf

 


เขียนโดย : น.ส.วิลาวรรณ  งอยผาลา สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : wilawan.n@most.go.th

แมลงอะไรเป็นที่นิยมในท้องตลาดปัจจุบัน? และแมลงอะไรที่มีศักยภาพในการเป็น Futre Food??

เขียนโดย ดร.เอกชัย  เขื่อนมณี

ขอบคุณที่เข้ามาแลกเปลี่ยนนะคะ

- แมลงที่เป็นที่นิยมในท้องตลาดปัจจุบัน ที่คนนิยมบริโภคทั่วไป หนอน ดักแด้ จิ้งหรีด 
- แมลงที่มีศักยภาพเป็น future food คือ จิ้งหรีด โปรตีนสูงที่มีทั้งงานวิจัยและตลาดต่างประเทศ เพียงแต่ผู้ประกอบการยังไม่มี map guid ไปให้ถึงเป้าหมาย

Cr. พี่วิทยาค่ะ

เขียนโดย น.ส.วิลาวรรณ  งอยผาลา

จิ้งหรีดอร่อยจ้า แต่ที่อร่อยกว่าคือ จี้กุ่ง แต่เสียดายที่ยังไม่เห็นใครเพาะพันธ์ุในเชิงเศรษฐกิจได้

เขียนโดย ดร.เอกชัย  เขื่อนมณี

ชอบเหมือนกันเลยค่ะ จิ้งหรีด หรือจี้กุ่ง อิอิ เคยอยากเลี้ยงเองด้วยค่ะ แต่รู้ว่าจะไม่รอด ที่บ้านชอบทานมาก เวลาไปลงพื้นที่กลุ่มที่เลี้ยงฯ จะยิ้งสนใจเป็นพิเศษเลยค่ะ ขอบคุณข้อมูลดีๆที่มาแลกเปลี่ยนกันนะคะ

เขียนโดย น.ส.เกศรัตน์  วิศวไพศาล