การเฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมการนำเข้าสินค้าปนเปื้อนสารกัมมันตรังสีของ ปส.  79

คำสำคัญ : ปส  เฝ้าระวัง  สารกัมกัมรังสี    

         ตามที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ประสานงานสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) เชื่อมโยงไปยัง อว. ส่วนหน้า วันนี้ได้มีโอกาสศึกษาข้อมูล บทบาทภารกิจ ของ ปส. ที่ดำเนินการในพื้นที่จังหวัด เลยนำมาฝากกันนะคะ   ในเรื่องนี้หน่วยปฏิบัติการ อว. ส่วนหน้า ประจำภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้เคยร่วมกับเจ้าหน้าที่ ปส. ภูมิภาค ในการผลักดันโครงการการตรวจสอบ การลักลอบขนถ่ายวัสดุกัมมันตรังสีและวัสดุนิวเคลียร์ จังหวัดนครพนม และจังหวัดชายแดนในภาคอีสาน เช่น จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดหนองคาย 

         ปส. มีภารกิจสำคัญประการหนึ่งคือ การตรวจสอบทางนิวเคลียร์และรังสี ซึ่งดำเนินการโดยกองตรวจสอบทางนิวเคลียร์และรังสี ทำหน้าที่ตรวจสอบและวิเคราะห์ความปลอดภัยและความมั่นคงปลอดภัยของสถานประกอบการทางนิวเคลียร์และรังสี วัสดุกัมมันตรังสี วัสดุนิวเคลียร์ เครื่องกำเนิดรังสี กากกัมมันตรังสี และเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้ว รวมถึงการเคลื่อนย้าย ขนส่ง และติดตามสถานะของวัสดุกัมมันตรังสี วัสดุนิวเคลียร์ เครื่องกำเนิดรังสี และเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้ว และการพิทักษ์ควมปลอดภัยทงนิวเคลียร์ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ โดยจะดำเนินการตรวจสอบให้สอดคล้องกับฐานข้อมูลกลางด้านนิวเคลียร์และรังสี รวมทั้งปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อให้เกิดความปลอดภัยอย่างสูงสุดต่อทั้งผู้ปฏิบัติงาน ประชาชน และสิ่งแวดล้อม

         ปัจจุบัน ปส. ได้มีการเฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมการนำเข้าสินค้าปนเปื้อนสารกัมมันตรังสีในพื้นที่จังหวัดชายแดน ดังนี้

1.ติดตั้งระบบแจ้งเตือน ประกอบด้วยอุปกรณ์รับสัญญาณที่มาจากอุปกรณ์ตรวจจับวัสดุนิวเคลียร์หรือวัสดุกัมมันตรังสีและระบบส่งสัญญาณการตรวจจับ โดยการติดตั้งระบบแจ้งเตือน ณ ด่านศุลกากรต่าง ๆ 8 แห่ง

2. การจัดทำขั้นตอนการปฏิบัติงานมาตรฐาน ระหว่าง ปส. และด่านศุลากร

3. การฝึกอบรมและการฝึกปฏิบัติงานตอบสนอง

   

ที่มา : https://www.oap.go.th/


เขียนโดย : น.ส.วิลาวรรณ  งอยผาลา สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : wilawan.n@most.go.th