แผนพัฒนาเศรษฐกิจภูมิภาค ภาคเอกชน พ.ศ. 2566 - 2570   216

คำสำคัญ : แผน  กกร.    

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และ คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) ประกอบด้วย

- สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
- สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
- สมาคมธนาคารไทย

ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจภาคเอกชนระดับภูมิภาค เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2565 ที่กำหนดให้ร่วมกันจัดทำ “แผนพัฒนาเศรษฐกิจภูมิภาค ภาคเอกชน พ.ศ. 2566 – 2570” ในระดับต่าง ๆ ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ ได้แก่ แผนระดับภาค จำนวน 5 ภาค แผนระดับกลุ่มจังหวัด จำนวน 18 กลุ่มจังหวัด และแผนระดับจังหวัด จำนวน 76 จังหวัด ภายในระยะเวลา 2 ปี นับจากการลงนามบันทึกข้อตกลงฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแผนยุทธศาสตร์ทางด้านเศรษฐกิจสำหรับภาคเอกชนในพื้นที่ ให้มีทิศทางภารกิจและบทบาทไปในแนวทางเดียวกัน เป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งร่วมกันของกระทรวงการอุดมศึกษาฯ และหน่วยงานภาคเอกชน ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศในระดับภูมิภาค

 

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ดำเนินโครงการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจภูมิภาค ภาคเอกชน พ.ศ. 2566 – 2570 โดยมีอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นหน่วยรับดำเนินโครงการฯ และมีอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค และ อว.ส่วนหน้า ในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมดำเนินการศึกษาข้อมูลความต้องการของภาคเอกชนในพื้นที่

โดยได้ดำเนินการแล้วเสร็จใน 2 ระยะ รวมทั้งสิ้น 47 แผน ประกอบด้วย

- แผนระดับภาค 5 ภาค
- แผนระดับกลุ่มจังหวัด 18 กลุ่มจังหวัด
- แผนระดับจังหวัด 24 จังหวัด (ครอบคลุมจังหวัดที่เป็นศูนย์ปฏิบัติการกลุ่มจังหวัด)

 

โดยมีจำนวนโครงการที่ถูกเสนอทั้งสิ้นจำนวน 1,077 โครงการ ผลกระทบทางเศรษฐกิจที่คาดว่าจะเกิดขึ้นภายใน 5 ปี (หากมีการดำเนินโครงการตามที่เสนอ) ประมาณ 6.83 แสนล้านบาท โดยมีผลการวิเคราะห์การจัดกลุ่มโครงการตามทิศทางการพัฒนา และทิศทางการพัฒนาโครงการตามแนวโน้มและการเปลี่ยนแปลงของโลกในอนาคต (Global Trends) รวมทั้งการวิเคราะห์ความสอดคล้องของโครงการกับนโยบายของรัฐบาลปัจจุบัน

 

เอกสารแผนพัฒนาเศรษฐกิจภูมิภาค ภาคเอกชน พ.ศ. 2566 - 2570 จำนวน 47 แผน 

https://drive.google.com/drive/folders/1L7iQ2f3jVf-OeHz9LqdDFFYZHlfK1beo


เขียนโดย : มัชฌิมา  นันทรัตน์ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : -

ยอดเยี่มมครับ เครือข่ายสามารถนำแผนไปสู่การพัฒนาเป็นโครงการต่าง ๆ ได้เลยครับ

เขียนโดย นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ

โอโห 47 แผน เหลืออีก 30 แผน จะครบ 77 จังหวัด (รวม กทม.) แล้ว ไม่แน่ใจว่ามีการบูรณาการแผนในภาพรวมของประเทศแล้วหรือยัง ซึ่งอันนี้เอามาทำ bottom-up ได้เลย

เขียนโดย ดร.เอกชัย  เขื่อนมณี

ภาคกลางตอนบน จะเห็นได้ะสิ่งที่จะต้องพัฒนา คือ มาตรฐานและคุณภาพของผลผลิต เนื่องจากคุณภาพข้าวของไทย มีคุณภาพที่ลดลงและปัจจัยที่เกียวข้องคือการบริหารจัดการน้ำ 

เขียนโดย นายอรินทร์ศักดิ์  รัตนะวงษ์