กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม TED Fund  83

คำสำคัญ : กองทุน  ted  fund  

มาทำความรู้จัก กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม TED Fund เป็นกองทุนพัฒนามาจากกองทุนตั้งตัวได้ ปัจจุบันมีโครงการที่สนับสนุน

1) โครงการยุววิสาหกิจเริ่มต้น ( TED Youth Startup) โปรแกรม IDEA
2) โครงการยุววิสาหกิจเริ่มต้น ( TED Youth Startup) โปรแกรม POC
3) โครงการส่งเสริมการขยายตลาดและธุรกิจของผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม TED Market Scaling Up)
4) โครงการพัฒนาเอกชนเพื่อการยกระดับระบบนิเวศการสร้างผู้ประกอบการอย่างยั่งยืน(Startups for Startups)
5) โครงการเร่งการเติบโตผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรมผ่านกระบวนการร่วมระดมทุน(TED Matching Fund)

คลินิกเทคโนโลยีเครือข่าย สามารถต่อยอดผู้ประกอบการไปขอทุนจาก TED Fund ได้
https://tedfund.mhesi.go.th/


เขียนโดย : นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : ekapong@mhesi.go.th