หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำงบประมาณรายจ่ายบูรณาการ   96

คำสำคัญ : งบประมาณ  บูรณาการ  

หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำงบประมาณรายจ่ายบูรณาการ การจัดทำงบประมาณรายจ่ายบูรณาการและมอบหมายผู้มีอำนาจกำกับแผนงานบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ ศ . 2567

หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำงบประมาณรายจ่ายบูรณาการ

ปฏิทินงบประมาณ พร้อมแนวทางการจัดทางบประมาณ


เขียนโดย : นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : ekapong@mhesi.go.th