KidBright Platform พัฒนา KidBright Net  127

คำสำคัญ : Iot  สมองกล  สวทช.  

KidBright Platform พัฒนา KidBright Net ส่งต่อ 30 โรงเรียนนำร่อง ขยายผลการใช้งานเสริมการเรียนวิทยาศาสตร์
.
9-10 กันยายน 2566 ดร.กัลยา อุดมวิทิต รองผู้อำนวยการ เนคเทค สวทช. พร้อมทีมวิจัยเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา (EDT) งานพัฒนากำลังคนด้านอิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ (HRDS) ส่งมอบชุดอุปกรณ์ KidBright Net ให้กับโรงเรียน 30 แห่ง ทั่วประเทศ โดยการสนับสนุนจากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ (กทปส.) KidBright Net แต่ละชุดประกอบด้วย KidBright Base STATION 1 ฐาน (LoRa Gateway) และ UtuNoi STATION 10 ชุด (สถานีวัดสภาพอากาศอุตุน้อย LoRa)
.
นอกจากนี้ได้จัดอบรมครู จำนวน 60 ท่าน ได้ศึกษาโครงข่ายสื่อสาร KidBright Net การตั้งค่าอุปกรณ์เพื่อสร้างโครงข่ายสื่อสาร ด้วย เทคโนโลยี LoRa การเขียนโปรแกรมส่งข้อมูลสถานีวัดสภาพอากาศ การบริการคลาวด์เพื่อการเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อให้โรงเรียนสามารถสร้างโครงข่ายการสื่อสารสำหรับ แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่าง UtuNoi STATION กับ UtuNoi LoRa Gateway ขึ้นใช้งานได้เอง อีกทั้งมีการเปิดบริการให้ใช้ข้อมูล (Open Data) ผ่าน UtuNoi PLAYGROUND เพื่อการศึกษาส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ข้อมูลระหว่างโรงเรียนทั่วประเทศ สร้าง Education Community ที่มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลและองค์ความรู้ซึ่งกันและกัน ทั้งองค์ความรู้ในการวิเคราะห์ข้อมูล การเรียนวิทยาศาสตร์ข้อมูล และองค์ความรู้ในการสร้างโครงข่ายการสื่อสารขึ้นใช้งานเอง
.
เนคเทค สวทช. มีแผนจะเปิด open source วิธีการสร้างโครงข่ายการสื่อสาร KidBright Net ให้โรงเรียนสามารถนำไปสร้างโครงข่ายการสื่อสารเพื่อการศึกษาของตนเอง และนักพัฒนา สามารถนำไปพัฒนาต่อยอดเพื่อประโยชน์ทางด้านสังคมและเศรษฐกิจ ต่อไป

 

https://www.kid-bright.org/


เขียนโดย : นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : ekapong@mhesi.go.th