3 หมู่บ้านวิทยาศาสตร์ดีเด่น เกษตรอยุธยา ราชมงคลสุวรรณภูมิ SHOW and SHAREความสำเร็จในการบริการวิชาการสู่ชุมชน  164

คำสำคัญ : หมู่บ้านวิทย์  คลินิกเทค  

3 หมู่บ้านวิทยาศาสตร์ดีเด่น เกษตรอยุธยา ราชมงคลสุวรรณภูมิ SHOW and SHAREความสำเร็จในการบริการวิชาการสู่ชุมชน
การศึกษาดูงานของผู้บริหารระดับสูง ในโครงการพัฒนาเครือข่ายและศักยภาพผู้บริหารระดับสูง ของกระทรวงศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รุ่นที่ 4 หริอ WINs 4 ซึ่งเป็นการเชื่อมโยง (Bonding) ระหว่างหน่วยงานในการพัฒนาองคฺ์กร ซึ่งในครั้งนี้ มหาวิทาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิเป็นเจ้าภาพ จัดทริปกิจกรรมและศึกษาดูงาน และให้เกียรติเชิญ 3 หมู่บ้านวิทยาศาสตร์ ของคณะ ทอ. ประกอบด้วย หมู่บ้านวิถีวิทย์กุ้งองครักษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาขวัญ ทองรักษ์ หมู่บ้านแห้วอินทรีย์ ดร.ศิโรรัตน์ เขียนแม้น และหมู่บ้านข้าวอินทรีย์บ้านปากกราน ดร.สิริวรรณ สุขนิคม เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานและความสำเร็จในการดำเนินงานโครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์ กับทีม WINs ซึ่งได้รับแนะนำที่เป็นประโยชน์และชื่นชมในผลงาน ในวันที่ 2 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุมเธียเตอร์ อาคารบูรณมงคล (อาคาร32) ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
💚https://www.facebook.com/agrihuntraa เพจ Facebook คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร RUS
💚https://agri.rmutsb.ac.th/ เว็บไซต์คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
💚https://www.youtube.com/@agrichannelrus870/videos ช่อง youtube คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร (AGRI CHANNEL RUS)
💚https://www.tiktok.com/@agrihuntra?_t=8fCrmaqWoWw&_r=1 ช่อง TikTok ของคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร (คณะเกษตร มทร.สุวรรณภูมิ)เนื้อหา

 


เขียนโดย : นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : ekapong@mhesi.go.th