แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนและส่งเสริมการใช้ประโยชน์งานด้าน ววน. ในระดับภูมิภาค  91

คำสำคัญ : แผน  

เพื่อให้การดำเนินงานการนำ ววน. ไปใช้ประโยชน์ในแต่ละภูมิภาคมีความชัดเจน ตรงกับความต้องการขอพื้นที่ กปว. จึงได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนและส่งเสริมการใช้ประโยชน์งานด้าน ววน.  ในระดับภูมิภาค ขึ้น เพื่อเป็นกรอบในการสนับสนุนงบประมาณในแต่ละภูมิภาค โดยการระดมความคิดเห็นจากเครือข่ายต่าง ๆ ของ กปว. และได้ข้อเสรุปแผนดังกล่าว ดังนี้


เขียนโดย : นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : ekapong@mhesi.go.th