SME One ID  38

คำสำคัญ : SMEOneID  ฐานข้อมูล  ผู้ประกอบการ  

ในปัจจุบันฐานข้อมูลของผู้ประกอบการไม่ได้มีการรวบรวมข้อมูลอย่างเป็นระบบ ทำให้ขาดโอกาสในการสร้างความเชื่อมโยง การสร้างการเติบโต และโอกาสทางธุรกิจ อีกทั้งปัจจุบันผู้ประกอบการประสบปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินธุรกิจในหลากหลายด้านจึงได้มีการรวบรวมฐานข้อมูลของผู้ประกอบการซึ่งถือเป็นกลุ่มหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาพรวมของประเทศ ซึ่งการดำเนินงานของโครงการส่งเสริมผู้ประกอบการต่างๆ เช่น กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงดิจิทอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและหน่วยงานอื่นๆ ที่อยู่ภายใต้แผนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ที่เป็นผู้รวมรวมแผนการส่งเสริมผู้ประกอบการของประเทศ ในการจัดทำแผนส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการอย่างเป็นระบบ การมุ่งยกระดับหน่วยงานภาครัฐเพื่อขับเคลื่อนสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล ด้วยเป้าหมายการทำงานแบบอัจฉริยะและการให้บริการที่มีประชาชนและภาคธุรกิจเป็นศูนย์กลาง เพื่ออำนวยความสะดวก สร้างความโปร่งใส และเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันให้กับภาคธุรกิจไทยโดยเฉพาะผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมหรือ SME ที่ถือเป็นรากฐานสำคัญของระบบเศรษฐกิจไทย จึงได้มีการจัดทำฐานข้อมูลของผู้ประกอบการภายใต้ SME One ID : หนึ่งในฐานข้อมูลผู้ประกอบการ หนึ่งรหัส หนึ่งผู้ประกอบการ เชื่อมทุกโอกาสการเติบโตถูกรวบรมาช่วยแก้ปัญหาการเข้าถึงบริการของภาครัฐ ทำให้ทุกหน่วยงานสามารถเชื่อมโยงข้อมูล MSME ระหว่างหน่วยงาน จึงสะดวกต่อผู้ประกอบการในการจัดเตรียมเอกสาร ในการขอรับอนุญาต และรับการส่งเสริมจากหน่วยงานของรัฐหลายหน่วยได้สะดวกยิ่งขึ้น รวมถึงการรู้เพราะหน่วยงานรัฐจะมีการส่งต่อข้อมูลภาครัฐถึงกันแบบเรียลไทม์

 

โครงการ SME One ID : หนึ่งรหัส หนึ่งผู้ประกอบการ จะเป็นฐานข้อมูลของผู้ประกอบการเพื่อมาช่วยแก้ปัญหาการเข้าถึงบริการของภาครัฐทุกหน่วยงาน ที่มุ่งเน้นการบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานเพื่อ มุ่งหวังอำนวยความสะดวกให้ผู้ประกอบการมีชีวิตที่ง่ายขึ้น และลดความยุ่งยากในการจัดเตรียมเอกสารซึ่งเป็นต้นทุนและอุปสรรคในการขอรับอนุญาตและการส่งเสริมจากหน่วยงานของรัฐ

 

สามารถลงทะเบียนได้ผ่านแอปพลิเคชัน SME Connext

หรือเว็บไซต์ Bizportal.go.th

รองรับผู้ประกอบการทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล โดยระบบจะทำการยืนยันตัวตน และทำการเชื่อมโยงโดยระบบการให้บริการของหน่วยงาน

ผู้ประกอบการ SME สามารถเข้าถึงโอกาสเติบโตของธุรกิจได้ง่ายยิ่งขึ้นผ่านระบบขอรับบริการภาครัฐ

ต่างๆ ประกอบด้วย คอร์สการอบรมและพัฒนาสินค้า การเข้าถึงบริการของภาครัฐจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น อย. สำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม หรือ แหล่งเงินทุนสนับสนุนต่างๆ รวมถึงสามารถเชื่อมโยงกับคู่ค้าเพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจ ที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการ SMEs เข้าถึงบริการภาครัฐได้ง่ายขึ้น


เขียนโดย : นายทินกร  รสรื่น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : tinnakorn.r@mhesi.go.th