Global Risks Report 2024  53

คำสำคัญ : risk  ความเสี่ยง  wef  

รายงานความเสี่ยงโลกประจำปี 2567 (Global Risks Report 2024) ได้นำเสนอความเสี่ยงโลกระยะสั้น 2 ปี และความเสี่ยงระยะยาว 10 ปี โดยวิเคราะห์ความเสี่ยงใน 5 มิติ ได้แก่ เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ภูมิรัฐศาสตร์ สังคมและเทคโนโลยี​

ความเสี่ยงระยะสั้น 2 ปี ลำดับแรกคือ ความเสี่ยงจากการสร้างข้อมูลเท็จโดยมีเจตนาทำให้เข้าใจผิด ซึ่งเป็นความเสี่ยงในมิติเทคโนโลยี ถัดมาในลำดับที่ 2 เป็นเหตุการณ์สภาพภูมิอากาศสุดขั้ว และลำดับที่ 3 เป็นการแบ่งขั้วทางสังคม เราจะสังเกตเห็นได้ว่า ความเสี่ยงระยะสั้น 2 ปีส่วนใหญ่จะเป็นมิติด้านสังคม ไม่ว่าจะเป็นลำดับที่ 3 การแบ่งขั้วทางสังคม ลำดับที่ 6 การขาดโอกาสทางเศรษฐกิจ และลำดับที่ 8 การย้ายถิ่นฐานแบบไม่สมัครใจ ส่วนความเสี่ยงในมิติสิ่งแวดล้อมติดเพียง 2 ลำดับ คือ ลำดับที่ 2 เหตุการณ์สภาพภูมิอากาศสุดขั้ว และลำดับที่ 10 ปัญหามลภาวะ​

คราวนี้เราจะมาดูในส่วนของความเสี่ยงระยะยาว 10 ปีกันบ้าง​

ความเสี่ยงระยะยาว 10 ปีจะมีมิติสิ่งแวดล้อมติดถึง 6 อันดับเลยทีเดียว ตั้งแต่ลำดับที่ 1 เหตุการณ์สภาพภูมิอากาศสุดขั้ว ลำดับที่ 2 การเปลี่ยนแปลงระบบของโลกในระดับวิกฤต ลำดับที่ 3 การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพและการล่มสลายของระบบนิเวศ ลำดับที่ 4 การขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติ และลำดับที่ 10 ปัญหามลภาวะ​

เมื่อดูในระยะยาว 10 ปี ภาพรวมของโลกจะเผชิญความเสี่ยงในระดับแปรปรวน (Turbulent) สูงถึง 46% ซึ่งความเสี่ยงมิติต่าง ๆ เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ภูมิรัฐศาสตร์ สังคมและเทคโนโลยี ล้วนเชื่อมโยงกันหมด จึงจำเป็นจะต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนตั้งแต่ในระดับโลกไปจนถึงท้องถิ่น เพื่อแก้ปัญหาให้โลกกลับมายั่งยืนอีกครั้ง​

อ่านฉบับเต็ม..


เขียนโดย : นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : ekapong@mhesi.go.th