ศูนย์ปฏิบัติการ “ผู้พันวิทย์” ของ อว.  45

คำสำคัญ : ศูนย์ปฏิบัติการ  ผู้พันวิทย์  

กปว. ได้เข้าร่วมการประชุมเพื่อหารือแนวทางการจัดตั้ง การดำเนินงาน และกิจกรรมในวันเปิดตัวศูนย์ปฏิบัติการ “ผู้พันวิทย์”ในวันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องประชุมอัครเมธี ชั้น 6 อาคารตั้ว ลพานุกรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) ซึ่งเป็นนโยบายของ รมว.อว. ในการจัดตั้งศูนย์ดังกล่าว เพื่อทำหน้าที่ดูแลแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนทางด้านสุขภาพ สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม โดยมอบหมายให้ วศ. เป็นหน่วยประสานร่วมของ อว. ซึ่งผู้เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ ประกอบด้วย ผู้แทนจากหน่วยงานในสังกัดของ อว. จำนวน17 หน่วยงาน โดยมี อวศ. เป็นประธานในการประชุมฯ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อหารือในการขับเคลื่อนนโยบาย รมว.อว. ในการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการ “ผู้พันวิทย์”ของ อว.

สรุปสาระสำคัญของการประชุมฯ ได้ดังนี้

      (1) กรอบภารกิจ:ศูนย์ปฏิบัติการ “ผู้พันวิทย์”เปรียบเสมือน “หน่วยปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็วของ อว.” ที่มีภารกิจสำคัญ 3 ประการ ได้แก่ (1) เตือนภัยด้วยข้อมูลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อให้ความรู้ แจ้งเตือนสถานการณ์ และข้อแนะนำแก่ประชาชน (2)ประสานงานและร่วมปฏิบัติการกับหน่วยงานราชการในพื้นที่ บูรณาการกับท้องถิ่น และภาคประชาสังคม และ (3) นำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีลงพื้นที่ เพื่อการพิสูจน์ตรวจสอบข้อเท็จจริง หาสาเหตุของปัญหาความเดือดร้อนที่กระทบต่อสุขภาพและความปลอดภัยของประชาชน

      (2) การจัดงานเปิดตัวศูนย์ปฏิบัติการ “ผู้พันวิทย์”:จะมีการจัดพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการ “ผู้พันวิทย์”ในวันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม 2567 ณ ห้องแถลงข่าวชั้น 1อาคารพระจอมเกล้าสป.อว. (โยธี)

      (3) รูปแบบการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการ “ผู้พันวิทย์”:จะเริ่มจากการแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ ซึ่งมี ปอว. เป็นประธาน อวศ. และ ลปส. เป็นรองประธาน หัวหน้าหน่วยราชการของ อว. เป็นกรรมการ และมีผู้แทนของ วศ. และ สป.อว. เป็นฝ่ายเลขานุการ รวมทั้งขอความอนุเคราะห์ให้แต่ละหน่วยงานของ อว. พิจารณาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการของหน่วยงาน โดยมีหัวหน้าหน่วยงาน เป็นประธาน สำหรับกรรมการและเลขานุการ ให้พิจารณาตามความเหมาะสมของแต่ละหน่วยงาน

 


เขียนโดย : ดร.เอกชัย   เขื่อนมณี สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : aekachai@mhesi.go.th