แนวทางการปฏิบัติในการเบิกค่าพาหนะอื่นในการเดินทางไปราชการ (การเช่ายานพาหนะ)  66

คำสำคัญ : การเช่ายานพาหนะ  แนวทางการปฏิบัติ  

ตามที่ ฝบ. ได้แจ้งเวียน บันทึกข้อความ ด่วนที่สุด ที่ อว 0200.3/ว2882 ลงวันที่ 14 พ.ค. 67 เรื่อง แจ้งหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการเบิกค่าพาหนะอื่นในการเดินทางไปราชการ ไปในระบบสารบรรณฯ และ พี่ทิพย์ (ธท.) และพลอยได้ดำเนินการประสานสอบถามกับทาง พี่ปลา การเงิน และ พี่เตย พัสดุ เกี่ยวกับรายละเอียดการเช่ายานพาหนะ ในช้อ 4.2 นั้น ฝบ. ขอแจ้งรายละเอียดการเช่ายานพาหนะ ในข้อ 4.2 โดยจะแบ่งเป็น 2 กรณี ดังนี้

1. กรณี การจ้างเหมาเช่ารถตู้ เพื่อใช้ในการเดินทางไปปฏิบัติราชการ ณ ต่างจังหวัด

ไม่ต้องดำเนินการส่งเรื่องขอจ้างไปยัง พัสดุ แล้ว โดยสามารถดำเนินการรวมไปกับการเคลียร์ค่าใช้จ่ายได้เลย ดังนั้น ...
 

★ บันทึก ขออนุมัติ เรียน ปอว. ผ่าน หน.ผตร.อว. 

   ➤ ในข้อที่ ขออนุมัติการจ้างเหมาเช่ารถตู้ ไม่ต้องใส่รายละเอียดผู้จัดทำ TOR และให้ระบุชี้แจงเหตุผลและความจำเป็นในการเช่ายานพาหนะ

       ตัวอย่าง

       3.3 อนุมัติจ้างเหมาเช่ารถตู้ปรับอากาศพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง (ดีเซล) และพนักงานขับรถ สำหรับการเดินทางไปราชการ ณ ................ จำนวน .... คัน อัตราค่าเช่าวันละ ............... บาท
      (ตัวอักษร) เพื่อให้การเดินทางไปราชการฯ มีความรวดเร็ว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเพื่อประโยชน์แก่ทางราชการ จึงมีความจำเป็นจะต้องเช่ารถตู้ปรับอากาศฯ สำหรับการเดินทาง
       ภายในจังหวัด............. ทั้งนี้ ค่าจ้างเหมาเช่ารถตู้ปรับอากาศฯ รวมอยู่ในวงเงินที่ได้ขออนุมัติตามข้อ 3.2 แล้ว

   ➤ เอกสารแนบ ประมาณการ - ให้ระบุวงเงินเช่ารถตู้อยู่ในส่วนค่าพาหนะ

★ บันทึก ขอหักล้างเงินยืม หรือ ขอเบิกค่าใช้จ่าย ในการเดินทางไปปฏิบัติราชการ เรียน ผอ.กอก. 

    ➤ ให้แนบใบสำคัญรับเงิน และเอกสารรถตู้อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
    ➤ เอกสารแนบ แบบฟอร์ม 8708 ในส่วนที่ 1 หน้าที่ 2 ตรงหมายเหตุ ให้ระบุเหตุผลตามที่ชี้แจงไว้ในบันทึกขออนุมัติ
    ➤ เอกสารแนบ แบบฟอร์ม 4231 ระบุว่า เป็นค่าจ้างเหมาเช่ารถตู้

 

 

2. กรณี การจ้างเหมาเช่ารถตู้ เพื่อใช้ในการเดินทางไปฝึกอบรม ☄︎ ** ยังดำเนินการส่งพัสดุตามขั้นตอนเดิมแบบที่เคยทำค่ะ ** ☄︎
 

 

☀ ประเด็นข้อคำถาม/ข้อสังเกต ☀ 

? เราจะสามารถแยกได้อย่างไรว่า สิ่งใดคือ การเดินทางไปปฏิบัติราชการ และ สิ่งใดคือ การฝึกอบรม
? หากเราขออนุมัติจัดการประชุม และเดินทางไปจัดประชุม ณ ต่างจังหวัด นับเป็นการเดินทางหรือไม่

☑ ข้อคำตอบ ☑

ทางการเงินตอบว่า ขึ้นอยู่กับจุดประสงค์ของการจัด ถ้าเป็นการจัดประชุมหารือ นับเป็นการเดินทางไปราชการ (=ไม่ต้องทำเรื่องถึงพัสดุ) แต่ถ้าเป็นการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ จะเข้าอยู่ในระเบียบฝึกอบรม (=ทำเรื่องถึงพัสดุ) ทั้งนี้ ต้องดูองค์ประกอบว่า มีการเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 15 รายการ หรือไม่ หากมีก็คือการฝึกอบรม

โดย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 15 รายการ ได้แก่
(1) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม
(2) ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิดการฝึกอบรม
(3) ค่าวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์
(4) ค่าประกาศนียบัตร
(5) ค่าถ่ายเอกสารค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์
(6) ค่าหนังสือสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม
(7) ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร
(8) ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆในการฝึกอบรม
(9) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
(10) ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม
(11) ค่าของสมนาคุณในการดูงาน
(12) ค่าสมนาคุณวิทยากร
(13) ค่าอาหาร
(14) ค่าเช่าที่พัก
(15) ค่ายานพาหนะ

ขอขอบคุณข้อมูลจาก พี่ปลา การเงิน / พี่เตย พัสดุ และ พี่ทิพย์ (ธท.)☺❤


เขียนโดย : น.ส.ณิชาภัทร  เลาหสุรโยธิน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : -

ดีมากครับ บางเรื่องเป็นสิ่งที่พี่ยังไม่รู้มาก่อน

เขียนโดย นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ