การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การทบทวนแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนและส่งเสริมการใช้ประโยชน์งานด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมในระดับภูมิภาค”  90

คำสำคัญ : คลินิก  กลาง  ตะวันออก  แผน  ววน.  
🔶🔶การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การทบทวนแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนและส่งเสริมการใช้ประโยชน์งานด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมในระดับภูมิภาค”  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 พื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออก 
วันที่ 8-9 พฤษภาคม 2567 ณ โรงเเรมเดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพมหานคร 
 
โดยได้รับเกียรติจาก นางสาวสุณีย์ เลิศเพียรธรรม หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กล่าวเปิดการประชุม และมอบนโยบายแนวทางการบูรณาการการทำงานร่วมกันของเครือข่ายความร่วมมือการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน และเชื่อมโยงกับกลไกอื่นของกระทรวงการอุดมศึกษาฯ เพื่อให้การนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ไปสู่ภูมิภาคอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
นายเอกพงศ์ มุสิกะเจริญ ผอ.กปว. กล่าวชี้แจงที่มาและวัตถุประสงค์ของการประชุมในครั้งนี้
 
กิจกรรมภายใต้การประชุมฯ ประกอบด้วย
🔻วันที่ 8 พฤษภาคม 2567🔻
▶️(1) การบรรยายเรื่อง “บทบาทของเครือข่ายความร่วมมือในการนำ วทน. ไปบูรณาการในเชิงพื้นที่”
โดย นายเอกพงศ์ มุสิกะเจริญ ผอ.กปว. ได้ถ่ายทอดแนวทางการบูรณาการการทำงานของเครือข่ายความร่วมมือ ความเชื่อมโยงของเครือข่าย อว. และกลไกอื่น
▶️(2) การเสวนาเรื่อง “แนวทางการเชื่อมโยงกลไกเครือข่ายความร่วมมือใน
การพัฒนางานด้าน ววน. ในพื้นที่”  โดยมี ดร.ชาญวิทย์ ตรีเดช ผธท. เป็นผู้ดำเนินรายการเสวนาร่วมกับวิทยากร ได้แก่
     ▪️ผศ.พาขวัญ ทองรักษ์ รองคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
     ▪️ดร.อุทัย เจริญวงศ์ คณะกรรมการส่งเสริมการบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา
     ▪️นางโสภิดา บุญเอนกทรัพย์ ผู้อำนวยการสำนักอุทยานวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
     ▪️ผศ.ดร.ภาราดร งามดี ผู้แทน อว. ส่วนหน้า มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
▶️(3) การอภิปราย เรื่อง “Show & Share success การพัฒนางานด้าน ววน. ในพื้นที่” โดยได้รับการถ่ายทอดประสบการณ์การทำโครงการภายใต้แพลตฟอร์มของคลินิกเทคโนโลยีจากวิทยากร ดังนี้
     ▪️ผศ.ดร.เดือนรุ่ง เบญจมาศ ผู้แทนคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี แพลตฟอร์มบริการให้คำปรึกษา (TCS)
     ▪️ผศ.ศิริรัตน์ สัยวุฒิ ผู้แทนคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ แพลตฟอร์มเพิ่มศักยภาพธุรกิจชุมชน (BCE) โครงการพัฒนาโมเดลห่วงโซ่คุณค่าผลิตภัณฑ์ข้าวดัชนีน้ำตาลต่ำของวิสาหกิจชุมชนทำนาบ้านหลวง อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
     ▪️รศ.ดร.เจษฎา อิสเหาะ ผู้แทนคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ แพลตฟอร์มบ่มเพาะหมู่บ้านวิทยาศาสตร์ (SCI) โครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเลี้ยงปลาช่อนแบบครบวงจร บ้านห้วยคันแหลน
     ▪️ผศ.พาขวัญ ทองรักษ์ ผู้แทนคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ การทำผลงานวิชาการรับใช้สังคม
🔻วันที่ 9 พฤษภาคม 2567🔻
▶️(1) การบรรยายเรื่อง “การขับเคลื่อนและส่งเสริมการใช้ประโยชน์งานด้าน ววน. 
ในระดับภูมิภาค” โดย ดร.ชาญวิทย์ ตรีเดช ผธท. ได้ถ่ายทอดโครงสร้างการทำงานและแพลตฟอร์ม โครงการภายใต้กลุ่มส่งเสริมธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ธท.)
▶️(2) การบรรยาย เรื่อง “แนวทางและกรอบการดำเนินงานการส่งเสริมและ
สนับสนุนงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2568” โดย นางสาวอัญชลี งอยผาลา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ได้นำเสนอกรอบแนวทางการทำงานของแพลตฟอร์มภายใต้กิจกรรมส่งเสริมการนำ วทน. เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตและเศรษฐกิจชุมชน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
▶️(3) การบรรยาย เรื่อง “แนวทางการติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการ
ตามมิติประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และคุณภาพการให้บริการ”
โดย ดร.อุทัย เจริญวงศ์ รองประธานคณะกรรมการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตและเศรษฐกิจชุมชน ได้นำเสนอกรอบแนวทางการประเมินโครงการของคลินิกเทคโนโลยีด้วย CIPPiest Model
▶️(4) การแบ่งกลุ่มทำกิจกรรมเรื่อง “การทบทวนแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนและส่งเสริมการใช้ประโยชน์งานด้าน วทน. ในระดับภูมิภาค” เป็นการระดมความคิดเห็นจากผู้แทนคลินิกเทคโนโลยีเครือข่ายภาคกลางและภาคตะวันออก ในการทบทวนแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนและส่งเสริมการใช้ประโยชน์งานด้าน วทน. ในระดับภูมิภาค เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางการดำเนินงานต่อไป
 
 
 
 

เขียนโดย : นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : ekapong@mhesi.go.th