สรุปกระบวนการทบทวนแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนและส่งเสริมการใช้ประโยชน์งานด้าน ววน. ในระดับภูมิภาค  60

คำสำคัญ : คลินิก  แผน  ววน.  ภูมิภาค  

ขั้นตอนที่ 1 (15 นาที) กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการทบทวนแผน (บรรยาย/สไลด์)
1. นโยบายของกระทรวงเปลี่ยนแปลง เช่น Go Green, SEP, Carbon Neutrality, Creative Economy
2. มีแผนงานที่มีการปรับเปลี่ยน เช่น แผน ววน. แผนระเบียบเศรษฐกิจ แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/จังหวัด/แผนพัฒนาท้องถิ่น

สิ่งที่คาดหวังหลังการทำ Workshop/Brainstorming คือข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนและส่งเสริมการใช้ประโยชน์งานด้าน วทน. ในระดับภูมิภาค ภายใต้ศักยภาพของสถาบันการศึกษา (บุคลากร ความเชี่ยวชาญ โครงสร้างพื้นฐาน) ทรัพยากรที่สำคัญในท้องถิ่น และความต้องการของท้องถิ่น

สิ่งที่ต้องชี้แจงเพิ่มเติมก็คือ เนื่องจากแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนและส่งเสริมการใช้ประโยชน์งานด้าน ววน. ในระดับภูมิภาคเป็นแผนที่ใช้ร่วมกันกับแผนงาน/แพลตฟอร์มอื่นๆ ด้วย ดังนั้น การพิจารณาทบทวนแผน จึงต้องเน้นลงไปที่งานคลีนิกเทคโนโลยีในชุมชนฐานรากก่อนเป็นลำดับแรก ซึ่งว้าหากไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง (เช่น การผลิตอุปกรณ์/เครื่องมือทางการแพทย์ ก็อาจจะผ่านไปก็ได้) 

ขัั้นตอนที่ 2(15 นาที) สรุปแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนและส่งเสริมการใช้ประโยชน์งานด้าน ววน. ในระดับภูมิภาค (บรรยาย/สไลด์)

1. สรุปแผนในภาพรวม
2. การ re-mapping กับนโยบายและแผนงานที่มีการปรับเปลี่ยนตามขั้นตอนที่ 1 เพื่อจะดูว่าส่วนไหนที่ตรงและไม่ตรงกับแผนงานเดิม
3. การสรุปข้อมูลของโครงการคลีนิกเทคโนโลยีของสถาบันการศึกษาที่ดำเนินการในพื้นที่ภาค ....... (ถ้ามี) 15 นาที

ขั้นตอนที่ 3 (2 ชม.) การทบทวนแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนและส่งเสริมการใช้ประโยชน์งานด้าน ววน. ในระดับภูมิภาค (สไลด์/การระดมสมองรับฟังข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ)
1. นำเสนอแผนปฏิบัติการเฉพาะในส่วนของภาค......... ทีละ Value Chain เรียงตามลำดับ.จนครบตาม Value Cain ของภาคนั้นๆ
2. คำถามสำหรับการระดมสมอง
       2.1 ใน Value Chain ที่นำเสนอเรียงตามลำดับ มีมหาวิทยาลัย/คลินิกไหนที่มีการดำเนินการ หรือคาดว่าจะดำเนินการภายใต้ศักยภาพและความต้องการของพื้นที่ และอยู่ในขั้นตอนไหน (ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ)
       2.2 มีข้อเสนอแนะในการปรับเปลี่ยนขอบเขต วัตถุประสงค์ เป้าหมายตัวชี้วัด หรือรายละเอียดของ Value Chain อย่างไร (เช่น ปรับแก้ เพิ่มเติม) 60-120 นาที


ขั้นตอนที่ 4(10 นาที) สรุปผลการระมความคิดเห็น
1. ฝ่ายเลขานุการของ กปว. จะรับข้อเสนอแนะในวันนี้รวบรวมเป็นข้อมูลเพี่อใช้ประกอบในการพิจารณาปรับแผนฯ
2. สำหรับผู้แทนคลินิกเทคโนเลยีที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมในส่วนนี้ (ไม่ได้มาร่วมหรือเดินทางกลับก่อน) ทาง กปว. จะแจ้งให้ส่งประเด็น/ข้อคิดเห็นกลับคืนมาให้ กปว. ภายใน 2 สัปดาห์ รวมทั้งผู้ที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ก็สามารถจะเพิ่มเติมได้ หากกลับไปหารือกับผู้บริหาร/ทีมงานที่เกี่ยวข้องของแต่ละสถาบันการศึกษา 10 นาที

กล่าวปิดการประชุม


เขียนโดย : นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : ekapong@mhesi.go.th