การพัฒนาศักยภาพบุคลากร กปว. เพื่อส่งเสริมการใช้ประโยชน์วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สู่การปฏิบัติในเชิงพื้นที่  50

คำสำคัญ : กปว.  ai  การเงิน  งบประมาณ  

วันที่ 22-24 เมษายน 2567 กองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (กปว.) จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพบุคลากร กปว. เพื่อส่งเสริมการใช้ประโยชน์วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สู่การปฏิบัติในเชิงพื้นที่ ณ อาคารพระจอมเกล้า สำนักปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (โยธี)

วันที่ 22 เมษายน 2567 ผอ.กปว. และเจ้าหน้าที่ กปว. เข้าร่วมประชุมกองประจำเดือน (กปว.Talk ครั้งที่ 4/2567)
วันที่ 23 เมษายน 2567 ในช่วงเช้า กปว. นำโดย นายเอกพงศ์ มุสิกะเจริญ ผอ.กปว. ได้จัดพิธีทำบุญกอง โดยมีการฟังบรรยายธรรมในหัวข้อ “การนำหลักศาสนามาใช้กับการทำงาน เรื่อง Positive Thinking” โดย พระครูสิทธิสรกิจ (พระมหาพิศุทธ์ วิสุทโธ) วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร และร่วมทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์
ในช่วงบ่าย ได้รับฟังการบรรยายในหัวข้อ “การพัฒนาศักยภาพบุคลากร กปว. ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล: หลักสูตร AI สำหรับ Smart Worker ในยุคดิจิทัล” โดยท่าน หน.ผตร.อว. ได้ให้เกียรติกล่าวเปิดการประชุมฯ ซึ่งเป็นการบรรยายพร้อมฝึกปฏิบัติ โดยท่านวิทยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติพงษ์ สุวรรณราช อาจารย์ประจำภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เนื้อหาการบรรยายประกอบด้วย เครื่องมือ AI ที่จะช่วยให้กระบวนการทำงานสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น เพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์ด้านเทคโนโลยีของโลกในปัจจุบัน
ตัวอย่างเครื่องมือ AI ดังนี้
- Firefly.adobe.com เป็นโปรแกรมที่ช่วยในการออกแบบด้วย AI ที่มี features ต่าง ๆ มากมายให้ลองใช้ ตัวอย่างเช่น text to image ใช้งานด้วยการใส่ promt คำสั่งเข้าไป จะได้รูปภาพที่ใส่ promt ในตอนแรก และยังสามารถ inpainting เป็นการใช้เครื่องมือ brush เพื่อเพิ่ม ลบ หรือแทนที่สิ่งที่อยู่ในภาพด้วยการพิมพ์คำสั่ง promt
- Chat GPT คือ AI chatbot ที่สามารถสื่อสารผ่านข้อความกับมนุษย์ได้อย่างเป็นธรรมชาติ โดยจะเน้นไปที่การโต้ตอบและตอบคำถาม ทั้งคำถามทั่วไป คำถามเชิงวิชาการ หรือจะเป็นคำถามเฉพาะด้าน ก็สามารถให้คำตอบได้ โดยภาษาที่ใช้ในการสนทนาจะมีความหลากหลาย รวมถึงภาษาไทยด้วย แต่ภาษาที่ให้ข้อมูลได้แม่นยำที่สุด คือ ภาษาอังกฤษ เมื่อป้อนข้อมูลเข้าไป Chat GPT จะดำเนินการค้นหาคำตอบที่เป็นภาษาอังกฤษเป็นลำดับแรก
วันที่ 24 เมษายน 2567 ผอ.กปว. และเจ้าหน้าที่ กปว. รับฟังการบรรยายในหัวข้อ “การพัฒนาศักยภาพบุคลากร กปว. ด้านการบริหารงบประมาณ: แนวทางการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแทนกันและเงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ” โดยวิทยากรจากกรมบัญชีกลาง นางสาววลัยรัตน์ ศรีเชียงพิมพ์ นิติกรชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มงานด้านการรับจ่ายเงินภาครัฐ และ นางเพ็ญแข สำราญกิจ นักวิชาการคลังชำนาญการ กลุ่มงานด้านการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี
โดยเนื้อหาการบรรยายประกอบด้วย ประเภทของงบประมาณรายจ่าย ความหมายของเงินอุดหนุน หลักเกณฑ์ทั่วไปของการเบิกเงิน หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติ การขอขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณ ปี พ.ศ. 2566 รวมถึงการเบิกจ่ายงบประมาณแทนกัน นอกจากนี้ ในช่วงท้ายยังมีคลินิกถาม-ตอบ ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารงบประมาณ ซึ่งมีการระดมความคิด ถอดบทเรียน และนำเสนอแนวการพัฒนา/แก้ไขปัญหาในการบริหารงบประมาณของ กปว.และหน่วยงานต่าง ๆ ใน สป.อว.

เอกสารประกอบการบรรยาย “AI สำหรับ Smart Worker ในยุคดิจิทัล” :

https://bit.ly/AIsmartworker
 

ภาพบรรยายกาศการจัดงาน


เขียนโดย : นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : ekapong@mhesi.go.th