ขั้นตอน จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพบุคลากร กปว. เพื่อส่งเสริมการใช้ประโยชน์วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สู่การปฏิบัติในเชิงพื้นที่  52

คำสำคัญ : ประชุมเชิงปฏิบัติการ  

        ผ่านพ้นไปด้วยดีสำหรับ การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพบุคลากร กปว. เพื่อส่งเสริมการใช้ประโยชน์วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สู่การปฏิบัติในเชิงพื้นที่ ตั้งแต่วันที่ 22 – 24 เมษายน 2567 ณ อาคารพระจอมเกล้า สป.อว. (โยธี) ซึ่งการประชุมในครั้งนี้จะสำเร็จลงไม่ได้เลยหากขาดการสนับสนุนจากผู้ใหญ่ใจดี ท่าน ผอ.กปว., ผชช, ผยส., ผกอ.,ผธท., ผปค., หฝบ. รวมถึงทีมงานทุกๆ คน ที่ร่วมแรงร่วมใจกัน และที่สำคัญผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่านทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

การประชุมเชิงปฏิบัติการเป็นการประชุมร่วมกันเป็นกลุ่มเป็นระยะเวลานาน เน้นการฝึกปฏิบัติ เพื่อให้เกิดทักษะ/ความเชี่ยวชาญ  เพื่อพัฒนาบุคลากรหรือเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน (เป็นการพัฒนาคนเพื่อให้คนนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนางาน)

ขั้นตอนของการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ

ขั้นตอนก่อนการประชุม

1. เขียนโครงการที่ระบุหลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาดำเนินโครงการ วัน/เวลา/สถานที่ วิธีการดำเนินงาน กลุ่มเป้าหมาย งบประมาณ ผลที่คาดว่าจะได้รับ (เอกสารแนบ 3)

2. จัดทำตารางมอบหมายงาน และติดต่อประสานกับผู้ที่ต้องรับผิดชอบแต่ละหน้าที่

3. จองห้องประชุม

4. จัดทำกำหนดการโครงการฯ (เอกสารแนบ 4)

5. จัดทำประมาณการค่าใช้จ่ายโครงการฯ (เอกสารแนบ 5)

6. ติดต่อวิทยากร จัดทำหนังสือเชิญวิทยากร จัดทำหนังลือตอบรับการเป็นวิทยากร (สิ่งที่ส่งมาด้วย) รวมทั้งขอ CV วิทยากร

7. จัดทำบันทึกขออนุมัติโครงการฯ เสนอท่าน หน.ผตร.อว.เพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการฯ  โดยแนบเอกสารต่างๆ ดังนี้

    1) เอกสารแนบ 1 (อนุมัติแผนปฏิบัติการ)

    2) เอกสารแนบ 2 (คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน One Route)

    3) เอกสารแนบ 3 (โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ)

    4) เอกสารแนบ 4 (กำหนดการโครงการฯ)

    5) เอกสารแนบ 5 (ประมาณการค่าใช้จ่ายโครงการฯ)

    6) เอกสารแนบ 6 (PR-06 รายละเอียดคาดการณ์การใช้เงินงบประมาณ)

    7) หนังสือเชิญเป็นวิทยากร

    8) สิ่งที่ส่งมาด้วย(หนังลือตอบรับการเป็นวิทยากร)

8. ขออนุมัติยืมเงินราชการ

9. จัดทำ Google Form แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม/สรุปจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม/จัดทำใบเซ็นชื่อ

10. ติดต่อประสานเรื่องอาหารว่าง เครื่องดื่ม อาหารกลางวัน

11.จัดทำคำกล่าวรายงานของ ผอ.กปว.

12. จัดทำคำกล่าวเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ของท่าน หน.ผตร.อว.

13. จัดทำสคริปต์พิธีกร

14. นัดหมายวิทยากร จัดเตรียมเอกสารประกอบของวิทยากร

15. จัดเตรียมเอกสารสำหรับการเบิกเงินค่าวิทยากร

16. ประสานงานเจ้าหน้าที่ที่ดูแลห้องประชุม เพื่อจัดเตรียมโต๊ะ เก้าอี้ เครื่องเสียง

ขั้นตอนระหว่างประชุม

1. จัดเตรียมดูแลห้องประชุม จัดเตรียมสไลด์ ทดสอบการใช้งานอุปกรณ์ต่างๆ และระบบแสงเสียงในห้องประชุมก่อนการประชุม

2. ดูแลการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

3. ดูแลและอำนวยความสะดวกวิทยากรขอเอกสารวิทยากร เพื่อเบิกเงินค่าวิทยากร

4. จดรายงานการประชุม

5. คอยอำนวยความสะดวกให้ผู้เข้าร่วมประชุม เช่นการถามคำถาม

6. ดูแลอาหารกลางวัน/อาหารว่าง เครื่องดื่ม

7. ถ่ายภาพระหว่างการประชุม

ขั้นตอนหลังการประชุม

1. รวบรวบใบเสร็จและเอกสารทั้งหมด

2. เคลียร์เงินค่าใช้จ่ายในการประชุม

3. การจัดทำรายงานสรุปผลการประชุม

***  ขอบคุณทุกท่านอีกครั้ง สำหรับความร่วมมือค่ะ พบกันในการประชุมครั้งถัดไปนะคะ ***


เขียนโดย : น.ส.พรเพ็ญ  ขลิบนิล สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : pornpen.k@mhesi.go.th

ยอดเยี่ยมมากครับ แนะนำให้นำข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ มาให้ทุกคนได้เรียนรู้กันด้วย

เขียนโดย นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ