เตรียมความพร้อมก่อนการส่งออก  45

คำสำคัญ : EXIMbank  
เตรียมความพร้อมก่อนการส่งออก
1.กลยุทธ์บริหารการส่งออก
       1) กลยุทธ์บริการการส่งออก
       2) Market entry Strategy
       3) Export key partners
2.กระบวนการผลิตและกระจายสินค้า
      1) กำลังการผลิต
      2) การจัดหาวัตถุดิบ
      3) การบริหารการกระจายสินค้า
3.การพัฒนาผลิตภัณฑ์
     1) ความโดดเด่นของสินค้า
     2) ความยากในการลอกเลียนแบบ
     3) มาตรฐานสินค้า
4.แผนการตลาด
    1) การสำรวจประเทศเป้าหมาย
    2) การสำรวจผู้ซื้อเป้าหมาย
    3) ช่องทางจัดจำหน่าย
    4) การตั้งราคาสินค้า
5.แผนการเงินและการบริหารความเสี่ยง
    1) การบริหารโครงการต้นทุน
    2) การวางแผนการเงิน
    3) การบริหารความเสี่ยง
6.กฎระเบียบในการส่งออก
    1) กฎระเบียบการส่งออกสินค้า
    2) สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร
ขั้นตอนการส่งออก
1. ติดต่อเจรจากับผู้ซื้อในต่างประเทศ
2. รับ Purchase Order หรือ L/C
3. ผลิตและเตรียมสินค้า
4. ติดต่อจองเรือ/เครื่องบิน
5. ผ่านพิธีศุลกากรขาออก
6. ทำเอกสารตามเงื่อนไขคำสั่งซื้อ
7. ส่งเอกสารเรียกเก็บค่าสินค้า
8. ขอรับสิทธิประโยชน์ทางภาษี
  

เขียนโดย : น.ส.ปุณชยา  บัณฑิตกุล สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : puny13@hotmail.com