แผนกลยุทธ์ กองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทาง วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2566 - 2570  59

คำสำคัญ : 

            แผนกลยุทธ์กองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) เป็นแผนกลยุทธ์ฉบับแรกของ กปว. เพื่อวางกลยุทธ์ แนวทาง และมาตรการ ที่เชื่อมโยงมาจากประเด็นยุทธศาสตร์กระทรวง ประเด็นยุทธศาสตร์ สป.อว. และประเด็นยุทธศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อตอบสนองหน้าที่และอำนาจตามกฎกระทรวงฯ ดังที่ได้กล่าวในข้างต้น นอกจากนี้ กป.. ยังมีภารกิจมุ่งเน้นสำคัญในการเชื่อมโยงให้เกิดการใช้ประโยชน์ ววน. จากหน่วยงานวิจัยและสถาบันอุดมศึกษาสู่ภาคอุตสาหกรรมและชุมชนเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ดังนั้น การจัดทำแผนกลยุทธ์ กปว. ฉบับนี้ จึงเป็นการกำหนดทิศทางและแนวทางการปฏิบัติงานของ กปว. ในระยะ 5 ปีข้างหน้า รวมทั้งใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสารให้บุคลากรทุกระดับของกปว. มีความเข้าใจตรงกัน และทราบเป้าหมายการทำงานในภาพรวมของ กปว. ร่วมกันอย่างชัดเจนตลอดจนใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานร่วมกันของบุคลากรเพื่อบรรลุวิสัยทัศน์และพันธกิจที่กำหนดไว้นอกจากนี้ ผู้บริหารยังสามารถใช้แผนกยุทธ์ฯ เป็นกลไกที่ทำให้เกิดความเข้าใจธรรมชาติการดำเนินงานและมองเห็นภาพการพัฒนาในอนาคตของ กปว. และสามรถนำไปใช้เป็นเครื่องมือในการพิจารณาปรับเปลี่ยนองค์กรให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม รวมทั้งสร้างการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกระดับในการกำหนดกลยุทธ์ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ ววน. ที่ตอบสนองต่อการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA 4.0) ในการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ เพื่อผลักดันให้เกิดการนำแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมในการก้าวไปสู่ระบบราชการ 5.0 ในอนาคต

เอกสารประกอบ

http://clinictech.ops.go.th/online/cmo/filemanager/1728/files/5%20years%20Strategic%20Plan%20Record%20(approved).pdf

http://clinictech.ops.go.th/online/cmo/filemanager/1728/files/Strategic%20Plan%202566-2570.pdf


เขียนโดย : นายธิปไตย  สีลาดเลา สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : thippatai.ts@gmail.com