การจัดเก็บข้อมูลภาพถ่ายเพื่อการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม SDGsPGS  74

คำสำคัญ : organic  อินทรีย์  

การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม SDGsPGS ผู้ตรวจแปลงประเมินแปลงที่ผ่านการอบรมต้องลงตรวจแปลงจริงและประเมินตามข้อกำหนด 22 ข้อ ว่าผ่านเกณฑ์หรือไม่ พร้อมเขียนคำวินิจฉัยร่วม นอกจากนั้นผู้ตรวตแปลงต้องจัดเก็บข้อมูลรูปภาพ หรือ คลิปวีดีโอ เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการพิจารณาในชั้นกลั่นกรอง ชั้นของการรับรอง และเพื่อให้ผู้บริโภคได้ตรวจสอบย้อนกลับ พร้อมทั้งชมแปลงของเกษตรกรที่ผ่านการรับรองทั้งระยะปรับเปลี่ยน และ อินทรีย์

การเก็บข้อมูลรูปภาพ ต้องมีคำอธิบายภาพ และต้องประกอบด้วย

- เจ้าของแปลง
- ทีมผู้ตรวจแปลง
- แนวกันชน 4 ทิศ
- แหล่งน้ำที่ใช้ในการทำการเกษตร
- ภาพปัจจัยการผลิต เช่น ปุ๋ยคอก น้ำหมักต่าง ๆ
- อุปกรณ์ในการทำการเกษตร
- ขวดสารชีวภัณฑ์ที่ใช้ในแปลง
- ตัวอย่างพืชที่ของรับรอง
- การเก็บเมล็กพันธุ์ หรือ ถุงเมล็ดพันธุ์
- สถานที่เก็บอุปกรณ์
- ผลการตรวจวิเคราะห์ดิน(ถ้ามี)
- ผลการตรวจเลือด(ถ้ามี)
- บันทึกฟาร์ม ถ้าจะรับรองเป็นอินทรีย์ ต้องแสดงบันทึกย้อนกลังไม่น้อยกว่า 3 ปี อาจใช้ข้อมูลการบันทึกจาก facebook, google map มาประกอบได้
- บันทึกฟาร์มออนไลน์จากระบบ OAN สำหรับผู้ขอรับรองปีที่ 2 (บังคับต้องมี)
- เอกสารประกอบการทำเกษตรอินทรีย์ เช่น สูตรปุ๋ย น้ำน้ำหมัก

มาดูตัวอย่างของการเก็บข้อมูล ของคุณทรรศนีย์ เครือทะนุ ผู้ตรวจแปลงฝีมือดีระดับต้นๆ ของประเทศ


เขียนโดย : นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : ekapong@mhesi.go.th