BOI ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา  57

คำสำคัญ : boi  ลงทุน  

บีโอไอเริ่มให้การส่งเสริมการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนามาตั้งแต่ปี2532 เป็นต้นมา นับถึงปัจจุบันเป็นเวลาเกือบ 30 ปีมาแล้ว โดยให้ส่งเสริมการลงทุน
ไปแล้วกว่า 200 โครงการ เพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ที่ต้องการก้าวข้ามผ่านการเป็นประเทศที่มีรายได้ระดับปานกลาง ซึ่งรายได้จะมาจาก
การรับจ้างผลิต ขึ้นสู่การเป็นประเทศที่มีรายได้ระดับสูงซึ่งรายได้จะมาจากการเป็นผู้พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมระดับแนวหน้า  และสิ่งที่สะท้อนให้เห็นว่า การวิจัยและพัฒนาของประเทศไทย มีพัฒนาการที่ดีขึ้นตามลำ ดับเวลาที่เปลี่ยนผ่าน คือการที่บีโอไอแยกกิจการเทคโนโลยีชีวภาพ ออกมาจากกิจการวิจัยและพัฒนา ตั้งแต่ปี 2550 เป็นต้นมา

บีโอไอเริ่มให้การส่งเสริมการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนามาตั้งแต่ปี  2532  และส่งเสริมเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน  (ปี  2560)  โดยให้สิทธิประโยชน์ทางด้านการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นระยะ 5 ปีและปรับเพิ่มเป็น 10 ปีและไม่กำ หนดวงเงินยกเว้นภาษี  (ซึ่งเป็นสิทธิสูงสุดตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมการลงทุนในปัจจุบัน) โดยสามารถขอรับสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมตามคุณค่าของโครงการ (Merit – based Incentives) ได้อีกโดยรวมกันแล้วไม่เกิม 13 ปี

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่...


เขียนโดย : นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : ekapong@mhesi.go.th