ประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานภายใต้แผนงานโครงการของกองส่งเสริมเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อการขับเคลื่อนระหว่างพื้นที่ ด้วยวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.)  63

คำสำคัญ : สุราษฎร์ธานี  ห้องปฆิบัติการ  
เมื่อวันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2567 กองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยหน่วยปฏิบัติการเครือข่าย อว.ระดับภาค ภาคใต้ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ ได้จัดประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานภายใต้แผนงานโครงการของกองส่งเสริมเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อการขับเคลื่อนระหว่างพื้นที่ ด้วยวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ห้องประชุม 1 อาคารหอสมุดและสารสนเทศเฉลิมพระเกียรติ ร่วมด้วย นายเอกพงศ์ มุสิกะเจริญ ผู้อำนวยการ กองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กปว.) ดร.สมปราชญ์ วุฒิจันทร์ รองอธิการบดีฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์ ผศ.ดร.นรา พงษ์พานิช ผอ.สถาบันวิจัยและพัฒนา และคณะอาจารย์
 
ได้กล่าวถึงภารกิจหลักของ อว. การพัฒนาคนไทยให้เป็น Smart Citizen ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจไทยสู่ Value base Economy และเปลี่ยนประเทศไทยสู่ Innovation nation แนะนำการดำเนินงานโครงการของ กปว. พร้อมชี้แจ้งการดำเนินงานภาพรวม ของ สป.อว. โดยแนะนำโครงการภายใต้แพลตฟอร์ม ต่างๆ ของ กปว. และกลไกการขับเคลื่อน และการพัฒนาเชิงพื้นที่ มหาวิทยาลัยสถาบันวิจัย ภาครัฐ ภาคเอกชน และรวมถึงภาคประชาสังคม โดยการใช้โครงสร้างพื้นฐานและทรัพยากรของมหาลัยในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมยกระดับการวิจัยให้ใช้ประโยชน์ได้จริง การเชื่อมโยงองค์ความรู้ของทุกภาคส่วน เพิ่มความสามารถในการแข่งกันให้ผู้ประกอบการ และสร้างชุมชนนวัตกรรมที่เข้มแข็งต่อไป และร่วมเยี่ยมชมโครงการ สถานีจัดการขยะ โรงงานเครื่องแกง และ ห้องปฏิบัติการธุรกิจอาหาร ของมหาวิทยายาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

เขียนโดย : นางสาวเพ็ญพิชชา  คงแทน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : penpitcha.k@mhesi.go.th