กลไกการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม SDGsPGS  25

คำสำคัญ : organic  อินทรีย์  sdg  pgs  

จากปฏิวัติเขียวมากกว่า 50 ปี ของประเทศไทย ส่งผลอะไรมาถึงปัจจุบันบ้าง ดินเสื่อมคุณภาพ แหล่งน้ำมีสารเคมีตกค้าง คนเป็นมะเร็งเพิ่มขึ้น

เกษตรอินทรีย์ จึงน่าจะเป็นทางออกหนึ่งของการแก้ปัญหาดังกล่าว  จึงเกิดการรวมตัวการจัดตั้ง สหพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนแห่งประเทศไทย ที่จะเป็นกลไกระดับชาติในการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ โดยใช้หลักการ "พื้นที่เป็นตัวตั้ง จังหวัดจัดการตนเอง รัฐหนุุนเสนิม"

มาทำความรู้จัก สหพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนห่งประเทศไทย