Diplomacy and International Partnership Forum  58

คำสำคัญ : สวทช.  สอวช.  สซ.  เนคเทค  มทส.  

กกต. ได้จัดกิจกรรม Diplomacy and International Partnership Forum หรือ DIP เพื่อให้สถานฑูตในประเทศไทย ได้รู้จักภารกิจและหน่วยงานของ อว. มากขึ้น การจัดงานในครั้งนี้ มีการไปดูงานที่ สวทช. สซ. และ อุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ภาคอีสานตอนล่าง มทส. 

มีข้อมูลที่น่าสนใจ เช่น นโยบายด้าน อววน. จาก สอวช. ผลงานของ สวทช. เนคเทค ผลงานของ สซ. เข้าไปอ่านข้อมูลได้ที่


เขียนโดย : นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : ekapong@mhesi.go.th