เอกสารสำคัญประจำปีงบประมาณ 2567 และ 2568 สกสว.  49

คำสำคัญ : สกสว.  แผน  ยุทธศาสตร์  

เอกสารสำคัญประจำปีงบประมาณ 2567 และ 2568 พร้อมให้ดาวน์โหลดแล้ว
---------------
สรุปสาระสำคัญของแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ พ.ศ 2566 - 2570 ฉบับปรับปรุง
https://d.tsri.or.th/mwrJLV5nKV/national-science-research-and-innovation-plan
...
แผนงาน และ PMU หลักที่รับผิดชอบของแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ พ.ศ. 2566 - 2570
https://d.tsri.or.th/AqXJjq0GBW/national-science-research-and-innovation-plan
...
25 แผนงาน (P) ภายใต้แผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ พ.ศ. 2566 - 2570
https://d.tsri.or.th/veDJAKan1m/national-science-research-and-innovation-plan
---------------
#สกสว #TSRI
#เคลื่อนไทยด้วยวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม
#กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม
#กองทุนววน
#oneววน 


เขียนโดย : นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : ekapong@mhesi.go.th