Osaka City University: OCU  82

คำสำคัญ : Osaka_City_University  

มหาวิทยาลัยแห่งเมืองโอซากา (Osaka City University: OCU) เป็น 1 ใน 7 ของมหาวิทยาลัยแห่งชาติของประเทศญี่ปุ่นมหาวิทยาลัย ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองที่ได้รับการจัดตั้งขึ้น

โดย มี Prof. Yoichiro Nambu ผู้ได้รับรางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์ (2008) เป็นผู้ก่อตั้งและมีวาระครบรอบ 144 ปีในนี้ ปัจจุบันเป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเป็นมหาวิทยาลัยที่ใหญ่

ที่สุดเพียงแห่งเดียวที่ครอบคลุมพื้นที่ภายในจังหวัด โอซากา ภูมิภาคคันไซ ประกอบด้วย 8 คณะ และ 10 วิทยาลัยบัณฑิตศึกษา (บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์

อักษรศาสตร์และมนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ แพทยศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ วิทยาศาสตร์กับมนุษย์ และเมืองสร้างสรรค์) มีนักศึกษาราว 8,000 คน

และมีเจ้าหน้าที่กว่า 2,000 คน ในช่วงแรกเริ่ม การก่อตั้งมหาวิทยาลัยนั้น มหาวิทยาลัยพาณิชยการโอซากาและนายกเทศมนตรีแห่งเมืองโอซากาได้มุ่งเน้นในการปฏิบัติพันธกิจ

เพื่อดำเนินการวิจัยเชิงสร้างสรรค์ที่จะนำไปใช้กับเมืองและผู้ที่อาศัยภายในเมืองโดยไม่ใช่เป็นเพียงการลอกเลียนจากมหาวิทยาลัยที่มีอยู่เดิม วิสัยทัศน์ของนายกเทศมนตรี

ได้รับการรักษาไว้เพื่อเป็นเกียรติแก่สถาบันตราบจนทุกวันนี้ และมหาวิทยาลัยแห่งเมืองโอซากามีจุดมุ่งหมายที่จะสืบสานปณิธานในการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งชุมชนเมือง

(Urban-Oriented) ซึ่งมุ่งเน้นที่จะศึกษาวิธีการแก้ไขปัญหาที่เป็นไปได้สำหรับความท้าทายร่วมสมัยที่ปรากฏโฉมอยู่ในพื้นที่เขตชุมชนเมือง

 

การจัดการเรียนการสอน

ในทุก ๆ คณะของ OCU ได้ให้ความสำคัญบนพื้นฐานของการเรียนรู้แบบกลุ่มขนาดเล็กและการเรียนแบบสัมมนา ดังนั้นผู้สอนจึงมีความใกล้ชิดและผู้เรียนสามารถที่

จะแสดงคำถามของตนได้อย่างอิสระ นักศึกษาจะได้รับการถ่ายทอดความรู้ขั้นพื้นฐานจากรายวิชาต่าง ๆ ซึ่งทำให้พวกเขามีความพร้อมที่จะได้ฝึกฝนทักษะวิชาชีพ

ในสาขาวิชาที่สนใจภายหลังจากสำเร็จการศึกษา หรือเข้าศึกษาต่อในบัณฑิตวิทยาลัย โดย OCU ได้มอบสิ่งอำนวยความสะดวกที่ดีเยี่ยม ได้แก่ ศูนย์สื่อการศึกษา

และห้องสมุด ซึ่งเป็นหนึ่งในห้องสมุดชั้นนำในประเทศญี่ปุ่น

 

การแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างประเทศ

OCU ยินดีต้อนรับนักศึกษาและนักวิจัยชาวต่างประเทศทุกคนที่เข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญา (Degree) หลักสูตรประกาศนียบัตร (Non-Degree)

และโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน เรามีข้อตกลงทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยชั้นนำและสถาบันวิจัยต่าง ๆ ทั่วโลก มากกว่า 100 ฉบับ นักศึกษาที่เข้ามาศึกษาที่

OCU ในโปรแกรมนักเรียนแลกเปลี่ยนสามารถเข้าเรียนในชั้นเรียนระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาในสาขาวิชาที่สนใจ และยังมีชั้นเรียนวิชาภาษาญี่ปุ่น

รวมถึงมีหลักสูตรแนะนำศิลปวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ญี่ปุ่น ซึ่งการสอนบรรยายในชั้นเรียนจะใช้ภาษาญี่ปุ่น

 

การสนับสนุน

สำนักงาน Global Exchange ของ OCU ให้ความช่วยเหลือด้านเอกสารประกอบการสมัครเพื่อขอวีซ่า หอพัก และการดำรงชีวิตประจำวันของนักศึกษา

dkiจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับนักศึกษาแลกเปลี่ยนเพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้พบปะเพื่อนใหม่ และเชิญชวนนักศึกษาให้เข้าร่วมกิจกรรมทัศนศึกษา

แบบ One-day Trip เป็นประจำทุกปี

 

เครือข่ายสมาชิก OCU จากทั่วโลก

OCU Global Member (OGM) เป็นกลุ่มของนักศึกษาชาวญี่ปุ่นและชาวต่างประเทศที่ช่วยส่งเสริมการแลกเปลี่ยนนักศึกษาโดยผ่านความร่วมมือ

จากสำนักงาน Global Exchange เครือข่ายสมาชิก OGM จะอยู่ในความดูแลภายใต้กิจกรรมนักศึกษาแลกเปลี่ยนเพื่อช่วยให้นักศึกษาต่างชาติ

และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

 

การวิจัยและนวัตกรรมที่น่าสนใจ

OCU ได้ดำเนินการวิจัยหลักในประเด็นปัญหาที่มีผลกระทบต่อเขตชุมชนเมืองโดยตรง มีโครงการวิจัยชั้นนำในมหาวิทยาลัย 3 โครงการ

ที่ดำเนินการวิจัยเกี่ยวกับการสังเคราะห์แสงเทียม การดูแลสุขภาพเชิงป้องกัน และการป้องกันภัยพิบัติ 

โดยงานวิจัยทั้ง 3 โครงการเด่นนี้ เป็นโครงการวิจัยชั้นนำที่มีชื่อเสียง ที่สะท้อนได้จากจำนวนผลงานวิจัย

ที่ได้รับการยอมรับและได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงศึกษาธิการ วัฒนธรรม กีฬา วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งประเทศญี่ปุ่น

 

รางวัลที่ได้รับ

ผู้ได้รับรางวัลโนเบล

พ.ศ. 2551 ศาสตราจารย์โยอิชิโร นามบุ ได้รับรางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์

พ.ศ. 2555 ดร.ชินยะ ยามานากะ ได้รับรางวัลโนเบลสาขาการวิจัยทางการแพทย์ (สำเร็จการศึกษา ณ วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านแพทยศาสตร์จาก OCU)  


เขียนโดย : นายทินกร  รสรื่น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : tinnakorn.r@mhesi.go.th

1 เมือง 1 นวัตกรรม เป็นแนวทางที่ต้องการใช้ อว.จังหวัด ในการเข้ามาร่วมการดำเนินงาน

เขียนโดย นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ