บทบาทของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ในการสนับสนุนนโยบาย IGNITE THAILAND  84

คำสำคัญ : IGNITETHAILAND  Startup  

บทบาทของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ในการสนับสนุนนโยบาย IGNITE THAILAND

กระทรวง อว. มีบทบาทสำคัญ ในการสนับสนุนนโยบาย IGNITE THAILAND ผ่านกลไกต่างๆ ดังนี้

1. พัฒนาทุนมนุษย์

 • ผลิตบัณฑิตที่มีทักษะตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน
 • พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม
 • ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2. สนับสนุนการวิจัยและพัฒนา

 • สนับสนุนงานวิจัยที่ตอบโจทย์นโยบาย IGNITE THAILAND
 • ส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
 • สนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ภาคเอกชน

3. ส่งเสริมการสร้างระบบนิเวศ

 • สนับสนุนการสร้าง Startup
 • พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล
 • ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม

ตัวอย่าง ของบทบาท อว. ในการสนับสนุนนโยบาย IGNITE THAILAND

 • ศูนย์กลางเมืองท่องเที่ยว: อว. สามารถผลิตบัณฑิตด้านการท่องเที่ยว พัฒนาหลักสูตรการท่องเที่ยวเชิงดิจิทัล และสนับสนุนงานวิจัยด้านการท่องเที่ยว
 • ศูนย์กลางด้านการแพทย์และสุขภาพ: อว. สามารถผลิตแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ พัฒนาหลักสูตรด้านการแพทย์และสุขภาพ และสนับสนุนงานวิจัยด้านการแพทย์
 • ศูนย์กลางอาหาร: อว. สามารถผลิตบัณฑิตด้านเกษตร พัฒนาหลักสูตรด้านเกษตรสมัยใหม่ และสนับสนุนงานวิจัยด้านการพัฒนาอาหาร
 • ศูนย์กลางการบิน: อว. สามารถผลิตวิศวกรเครื่องบิน ช่างอากาศ และบุคลากรด้านการบิน พัฒนาหลักสูตรด้านการบิน และสนับสนุนงานวิจัยด้านการบิน
 • ศูนย์กลางขนส่งของภูมิภาค: อว. สามารถผลิตวิศวกรโยธา วิศวกรโลจิสติกส์ และบุคลากรด้านการขนส่ง พัฒนาหลักสูตรด้านโลจิสติกส์ และสนับสนุนงานวิจัยด้านการขนส่ง
 • ศูนย์กลางผลิตยานยนต์แห่งอนาคต: อว. สามารถผลิตวิศวกรยานยนต์ นักออกแบบ และบุคลากรด้านยานยนต์ พัฒนาหลักสูตรด้านยานยนต์ไฟฟ้า และสนับสนุนงานวิจัยด้านยานยนต์
 • ศูนย์กลางเศรษฐกิจดิจิทัล: อว. สามารถผลิตนักพัฒนาซอฟต์แวร์ นักวิเคราะห์ข้อมูล และบุคลากรด้านดิจิทัล พัฒนาหลักสูตรด้านดิจิทัล และสนับสนุนงานวิจัยด้านดิจิทัล
 • ศูนย์กลางการเงิน: อว. สามารถผลิตนักการเงิน นักลงทุน และบุคลากรด้านการเงิน พัฒนาหลักสูตรด้านการเงิน และสนับสนุนงานวิจัยด้านการเงิน

สรุป

กระทรวง อว. มีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนนโยบาย IGNITE THAILAND ผ่านการพัฒนาทุนมนุษย์ สนับสนุนการวิจัยและพัฒนา และส่งเสริมการสร้างระบบนิเวศ โดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนจะเป็นกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จของนโยบายนี้


เขียนโดย : นางสาวทิพวัลย์  เวชชการัณย์ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : tipawan@mhesi.go.th