สรุป : วิสัยทัศน์ประเทศไทย “IGNITE THAILAND : จุดพลัง รวมใจ ไทยเป็นหนึ่ง  112

คำสำคัญ : 

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และ รมว.คลัง ได้ประกาศ 8 วิสัยทัศน์ มุ่งเป้าพัฒนาประเทศไทยให้กลายเป็นศูนย์กลางเมืองแห่งอุตสาหกรรมระดับโลก ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยสู่อนาคตที่ยั่งยืน ครอบคลุมทั้งการท่องเที่ยว การรักษาพยาบาลและสุขภาพ อาหาร การบิน การผลิตยานยนต์แห่งอนาคต เทคโนโลยี และการเงิน

วิสัยทัศน์ที่ 1 เป็นศูนย์กลางเมืองท่องเที่ยว (Tourism Hub)

วิสัยทัศน์ที่ 2 ศูนย์กลางด้านการแพทย์และสุขภาพ (Wellness & Medical Hub)

วิสัยทัศน์ที่ 3 ศูนย์กลางอาหาร (Agriculture & Food Hub)

วิสัยทัศน์ที่ 4 ศูนย์กลางการบิน (Aviation Hub)

วิสัยทัศน์ที่ 5 ศูนย์กลางขนส่งของภูมิภาค (Logistic Hub)

วิสัยทัศน์ที่ 6 ศูนย์กลางผลิตยานยนต์แห่งอนาคต (Future Mobility Hub)

วิสัยทัศน์ที่ 7 ศูนย์กลางเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy Hub)

วิสัยทัศน์ที่ 8 ศูนย์กลางทางการเงิน (Financial Hub)

การเป็นศูนย์กลางต่าง ๆ ต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจของประชาชนทุกคน เป้าหมายความเจริญทางเศรษฐกิจ จะต้องมาพร้อมกับการพัฒนาทางสังคมด้วยกระบวนการทำงานต่าง ๆ ของภาครัฐ (Transparency)              และความเท่าเทียมกัน (Equality)

 

ที่มาเพิ่มเติม : Thai PBS https://www.thaipbs.or.th/news/


เขียนโดย : น.ส.อังคณา  สีจำปี สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : -