การจัดทาโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติประจาปี 2568 ประเด็น (23)การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม  113

คำสำคัญ : อว.  ส่วนหน้า  km  คลินิก  แผน  

ข้อมูลจาก สคช. ในการจัดทาโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติประจาปี 2568 ประเด็น (23)การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม


เขียนโดย : นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : ekapong@mhesi.go.th