IGNITE THAILAND : จุดพลัง รวมใจ ไทยเป็นหนึ่ง  53

คำสำคัญ : 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 ได้มีงานแถลงวิสัยทัศน์ Thailand Vision “IGNITE THAILAND จุดพลัง รวมใจ ไทยต้องเป็นหนึ่ง” ของรัฐบาล โดยนายกรัฐมนตรี นายเศรษฐา ทวีสิน ตั้งเป้าผลักดันให้ไทยเป็นที่ 1 ในภูมิภาค ในเเรื่องซึ่งประเทศไทยมีศักยภาพพื้นฐานที่ดี มีความพร้อมและมีโอกาสผลักดันให้เกิดการพัฒนาอย่างก้าวกระโดด เพื่อมุ่งไทยเป็นศูนย์กลาง ได้แก่
1. การท่องเที่ยว >>> TOURISM HUB
2. การแพทย์และสุขภาพ >>> WELLNESS & MEDICAL HUB
3. เกษตรกรรมและอาหาร >>> AGRICULTURE & FOOD HUB
4. การบิน >>> AVIATION HUB
5. การขนส่ง >>> LOGISTIC HUB
6. การผลิตยานยนต์แห่งอนาคต >>> FUTURE MOBILITY HUB
7. เศรษฐกิจดิจิตอล >>> DIGITAL ECONOMY HUB
8. การเงิน >>> FINANCIAL HUB
ทั้งนี้การผลักดันยังต้องการความร่วมมือของประชาชน โดยเป้าหมายความเจริญทางเศรษฐกิจ จะต้องมาพร้อมกับการพัฒนาทางสังคมด้วยกระบวนการทํางานต่าง ๆ ของภาครัฐ (Transparency) โดยรัฐบาลจะให้ความสำคัญกับเรื่องความเท่าเทียมกัน วัฒนธรรมที่เปิดกว้าง โอกาสทางการศึกษา ความปลอดภัย และพลังงานสะอาด
 


เขียนโดย : เอสา  เวศกิจกุล สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : asa.v@mhesi.go.th