ประชุมคณะทำงานกีฬาและนันทนาการ สป.อว. ครั้งที่ ๑  67

คำสำคัญ : คณะทำงานกีฬาและนันทนาการ  

ผอ.กปว. มอบหมายเป็นผู้แทน กปว. ลำดับ ๑๐ ตามคำสั่ง สป.อว. ที่ ๖๐/๒๕๖๗ ลว.๒๑ ก.พ.๖๗ ประชุมครั้งที่ ๑ วันที่ ๒๙ ก.พ.๖๗

คณะทำงานฯ ทำหน้าที่ จัดกิจกรรมด้านกีฬาและนันทนาการของ สป.อว. โดยจัดการแข่งขันกีฬา อว. เกมส์ ปี ๒๕๖๗ 

มีกีฬา ๑๕ ประเภท และเกมส์มหาสนุก ๕ ชนิดกีฬา รับสมัครจากข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของ อว. ทั้งหมด ส่งรายชื่อผู้สมัครมาแล้ว ดังนี้

๑. เชียร์ลีดเดอร์ ๑๑ ทีม ๒. ฟุตบอล ๗ คน ๑๕ ทีม ๓. เซปักตะกร้อ ๑๐ ทีม ๔. แชร์บอล ๑๑ ทีม ๕. วอลเล่ย์บอล ๑๐ ทีม ๖. ปาเป้า ๑๒ ทีม ๗. หมากรุกไทย ๑๒ ทีม ๘. หมากฮอส ๑๐ ทีม ๙. แบดมินตัน ๑๕ ทีม ๑๐. เปตอง ๑๖ ทีม ๑๑. เทเบิลเทนนิส ๑๓ ทีม ๑๒. เทนนิส ๗ ทีม ๑๓. กอล์ฟ ๖ ทีม ๑๔. อีสปอร์ต ROV ๑๓ ทีม และ ๑๕. บอร์ดเกมส์ ๑๑ ทีม

ส่วนเกมส์มหาสนุก มี ชักเย่อ รับส่งบอล ลอดห่วงทะลุมิติ หนีบหนูแน่น ๆ และเตะบอลเข้าโกลเล็ก(ผู้บริหาร)

ที่ประชุมมีมติ ๑. อนุมัติงบประมาณ ๒๗๐,๐๐๐ บาท จากงบสวัสดิการ สป.อว. ๒. เห็นชอบแบบชุดเสื้อกีฬา ๓ แบบ และให้เวียนเจ้าหน้าที่เลือกแบบใน ๑ วัน ๓. แจกเสื้อกีฬาให้ทุกคน ๔. มอบหมายผู้ประสานงานตามประเภทกีฬา และมอบหมายกลุ่มงาน/กอง ในงานกิจกรรมที่จัดตามกำหนด

มีกำหนดการจัดงานในวันศุกร์ที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๗ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน) ระหว่างเวลา ๐๘.๐๐ - ๒๑.๐๐ น. มีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

http://clinictech.ops.go.th/online/cmo/filemanager/743/files/Sport%20meeting1.pdf

 


เขียนโดย : ดร. สรรณพ  นาควานิช สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : sannop@mhesi.go.th