คาร์บอนเครดิต มันคืออะไร  87

คำสำคัญ : คาร์บอนเครดิต  

😀 คาร์บอนเครดิต หมายถึง สิทธิที่เกิดจากการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก หรือ คาร์บอนไดออกไซด์ออกสู่สิ่งแวดล้อม เปรียบเสมือนใบอนุญาตที่แสดงว่าผู้ถือมีสิทธิ์ปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 1 หน่วย คาร์บอนเครดิต 1 หน่วย เท่ากับ 1 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (tCO2e)

👨‍🌾 วิธีการได้มาซึ่งคาร์บอนเครดิต
► การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก: โดยการดำเนินโครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เช่น เปลี่ยนมาใช้พลังงานหมุนเวียน สนับสนุนการใช้ระบบขนส่งสาธารณะ ปลูกป่า ฯลฯ
► การเก็บกักคาร์บอน: โดยการปลูกป่า ฟื้นฟูป่าชายเลน หรือใช้เทคโนโลยีดักจับและเก็บกักคาร์บอน

👨‍💻 การซื้อขายคาร์บอนเครดิต
► ตลาดคาร์บอน: เป็นตลาดกลางที่ซื้อขายคาร์บอนเครดิต ผู้ที่มีคาร์บอนเครดิตเกิน สามารถนำมาขายให้กับผู้ที่ต้องการชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
► การซื้อขายแบบโดยตรง: ผู้ซื้อและผู้ขายสามารถเจรจาซื้อขายคาร์บอนเครดิตกันเองโดยตรง

🤴 ประโยชน์ของคาร์บอนเครดิต
► เป็นเครื่องมือในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก: กระตุ้นให้ภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรมลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
► สร้างรายได้: ผู้ที่มีคาร์บอนเครดิตเกินสามารถนำมาขายเพื่อสร้างรายได้
► ส่งเสริมเศรษฐกิจสีเขียว: สนับสนุนการพัฒนาโครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและโครงการเก็บกักคาร์บอน

👨‍🔧 ตัวอย่างโครงการที่ได้คาร์บอนเครดิต
 โครงการเปลี่ยนมาใช้พลังงานแสงอาทิตย์
 โครงการปลูกป่า
 โครงการพัฒนาและส่งเสริมระบบขนส่งสาธารณะ
 โครงการจัดการขยะ

แหล่งข้อมูล
คาร์บอน เครดิต (Carbon Credit) คือ อะไร - สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย: https://www.tei.or.th/th/article_detail.php?bid=129
คาร์บอนเครดิต  - TRIS Corporation: https://www.tris.co.th/carbon-credit/


เขียนโดย : จิรวัฒน์  วงษ์สมาน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : jirawat@hotmail.com