8 วิสัยทัศน์ IGNITE THAILAND ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยสู่อนาคตที่ยั่งยืน  90

คำสำคัญ : 

วิสัยทัศน 1

ศูนย์กลางการท่องเที่ยว (Tourism Hub) ประเทศไทยอยู่อันดับที่ 8 ของโลกในด้านจำนวนนักท่องเที่ยว  และอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวสร้าง มีรายได้มากกว่า 1/3 ของประชากรไทย เพราะรายได้หลักของคนไทยมาจากการท่องเที่ยว  ชูจุดขายเป็นเสน่ห์ของประเทศไทย ทั้งในด้าน ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และวิถีชีวิต  อีกทั้งรัฐบาลยังปลดล็อกกฎระเบียบต่าง ๆ เพื่อเอื้อให้ผู้จัดงานระดับโลก ให้สามารถเข้ามาจัดแสดงในประเทศไทยได้ง่ายขึ้น

      

วิสัยทัศน์ที่ 2

ศูนย์กลางด้านการแพทย์และสุขภาพ (Wellness & Medical Hub) ระบบการรักษาพยาบาลของประเทศไทยนั้นมีชื่อเสียงระดับโลก ทั้งศาสตร์การดูแลสุขภาพแผนไทย  บุคลากรที่มีคุณภาพและ Service Mindที่ครอบคลุม ทุกโรค ทุกวัย ค่าใช้จ่ายที่สมเหตุสมผลและรัฐบาลพร้อมที่ผลักดันให้ไปเปิดศูนย์ Wellness Center ได้ในต่างประเทศ

     

วิสัยทัศน์ที่ 3

ศูนย์กลางอาหาร (Agriculture & Food Hub) ในน้ำมีปลา ในนามีข้าว ในกระเป๋าต้องมีเงิน” รัฐบาลยกระดับและผลักดันตสาหกรรมการเกษตรและอาหารไทย  เพื่อเป็น ครัวของโลกที่เพียบพร้อมไปด้วย การปลูกพืช การเลี้ยงปศุสัตว์ การประมง การแปรรูป การปรุงอาหาร สูตรอาหาร ที่ครบวงจร และยกระดับคุณภาพอาหาร ทั้งอาหาร Halal อาหารสำหรับผู้ป่วย และอาหารชนิดพิเศษอื่น ๆ โดยประเทศไทยเป็นที่รู้จักในเรื่องรสชาติที่มีความโดดเด่นอร่อยติดอันดับโลก มีร้านอาหารที่ได้รับตรามิชลินกว่า 196 ร้าน และมีร้านที่ได้รับดาวมิชลินกว่า 35 ร้าน

     

วิสัยทัศน์ที่ 4

ศูนย์กลางการบิน (Aviation Hub) รัฐบาลเตรียมยกระดับอุตสาหกรรมการบินไทยให้เป็น Homeland ของสายการบินทั้งไทยและสายการบินนานาชาติ เพียบพร้อมไปด้วยศูนย์ดูแลรักษา ซ่อมบำรุง ที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาค ด้วยจุดแข็งทางภูมิศาสตร์รายล้อมไปด้วยประชากรกว่า 280 ล้านคน ติดอันดับ 5 ของประชากรโลก และมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการท่องเที่ยว ทำงาน ในทุกระดับจะทำให้ภาคบริการ ภาคการขนส่ง โรงแรม การท่องเที่ยว อาหาร สินค้าเกษตร เติบโตอย่างมาก

     

วิสัยทัศน์ที่ 5

ศูนย์กลางขนส่งของภูมิภาค (Logistic Hub) รัฐบาลจะพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพิ่มศักยภาพระบบคมนาคมทั้งในและต่างประเทศเป็นศูนย์กลางคมนาคมของอาเซียน เชื่อมจีน ยุโรป และเป็นศูนย์กลางขนส่งผ่าน Land Bridge เชื่อมสองฝั่งมหาสมุทรอันดามัน_อ่าวไทย สร้างความสมดุลสู่ความมั่งคั่งเป็นตัวกลางการค้าระหว่างโลกตะวันตกและตะวันออก ซึ่งการลงทุน Mega project ในครั้งนี้ จะเป็นการลงทุนใหญ่ในรอบ 20 ปี  กระจายความเจริญจากเมืองใหญ่สู่เมืองเล็ก ตั้งแต่การปรับปรุงสนามบินทั้งระบบ ขยายถนนทั้งถนนหลัก ถนนรอง  พัฒนารถไฟรางคู่และเพิ่มระบบรถไฟฟ้าทั้งกรุงเทพฯ

วิสัยทัศน์ที่ 6

ศูนย์กลางผลิตยานยนต์แห่งอนาคต (Future Mobility Hub) รัฐบาลตั้งเป้าให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตยานยนต์แห่งอนาคต มีเป้าหมายจะได้แผนการลงทุนกว่า 1 ล้านล้านบาท ได้หารือพูดคุยกับบริษัทยานยนต์ไปมากกว่า 10 ราย และมีการตอบรับจะลงทุนในประเทศไทยแล้วมากกว่า 150,000 ล้านบาทมีแผนจะส่งเสริมอุตสาหกรรมรถ EV ตลอดห่วงโซ่อุปทาน ตั้งแต่การค้นคว้าวิจัย การผลิตชิ้นส่วน ยางรถยนต์ แบตเตอร์รี่ อะไหล่ การประกอบ การบำรุงรักษา ทำให้เกิดเป็น Ecosystem ที่สมบูรณ์ในประเทศ

     

วิสัยทัศน์ที่ 7

ศูนย์กลางเศรษฐกิจดิจิตอล (Digital Economy Hub) รัฐบาลตั้งเป้าดึงอุตสาหกรรมแห่งอนาคต Digital for all Technology Innovation AI ให้มาขยายธุรกิจในประเทศไทย โดยเฉพาะเทคโนโลยี High Tech ต่าง ๆ ทั้งการลงทุนโรงงานผลิต Semiconductor, การตั้งศูนย์ Data Center รองรับ Cloud Computing, การวิจัยและนำ AI มาใช้งานในประเทศไทยรวมถึงดึงบริษัท Deep Tech ให้เข้ามาอยู่ในประเทศไทยด้วยเช่นกันผ่านโมเดล Sandbox ซึ่งรัฐบาลจะมีเงินสนับสนุนบริษัทที่ต้องการผ่านกองทุนเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน และจะทำ Matching Fund เติมทุนให้กับบริษัทที่มีศักยภาพด้วย

     

วิสัยทัศน์ที่ 8

ศูนย์กลางทางการเงิน (Financial Hub) รัฐบาลจะเริ่มพัฒนาระบบการเงินเพื่อความยั่งยืน Carbon Credit Trading และตั้งเป้าจะเปลี่ยนให้ไทยเป็น Financial Center of Southeast Asia  พัฒนา Infrastructure รองรับระบบการเงินแห่งอนาคตขับเคลื่อนด้วย Blockchain ที่ไร้ตัวกลาง และเตรียมปลดล็อก Digital Asset ต่าง ๆ

      


เขียนโดย : นายธิปไตย  สีลาดเลา สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : thippatai.ts@gmail.com

รูปสวย สรุปดี อลังการงานสร้างมากครับ 

เขียนโดย นายณัฐพล  มหาไม้