GNITE THAILAND : จุดพลัง รวมใจ ไทยเป็นหนึ่ง  57

คำสำคัญ : IGNITE  THAILAND  

จากงานแถลงวิสัยทัศน์ประเทศไทย “IGNITE THAILAND : จุดพลัง รวมใจ ไทยเป็นหนึ่ง”

โดย นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567

เพื่อให้ประเทศไทยก้าวไปเป็นที่ 1 ของภูมิภาค ด้วยข้อได้เปรียบของประเทศไทย ทั้งด้านทรัพยากรธรรมชาติ สถานที่ท่องเที่ยว ภูมิอากาศที่อบอุ่นตลอดปี โครงสร้างที่พร้อมต่อยอดและที่สำคัญ คือ ศักยภาพของคนไทย จำนวน 8 ด้าน คือ

1. ศูนย์กลางเมืองท่องเที่ยว (Tourism Hub)

2. ศูนย์กลางด้านการแพทย์และสุขภาพ (Wellness & Medical Hub)

3. ศูนย์กลางอาหาร (Agriculture & Food Hub)

4. ศูนย์กลางการบิน (Aviation Hub)

5. ศูนย์กลางขนส่งของภูมิภาค (Logistic Hub)

6. ศูนย์กลางผลิตยานยนต์แห่งอนาคต (Future Mobility Hub)

7. ศูนย์กลางเศรษฐกิจดิจิตอล (Digital Economy Hub)

8. ศูนย์กลางทางการเงิน (Financial Hub)

จากวิสัยทัศน์ข้างต้น เป็นสิ่งที่เห็นด้วยอย่างยิ่งที่จะได้เห็นประเทศไทยเดินไปข้างหน้าได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้น ในส่วนของภาครัฐเองก็ต้องกลับมามองว่าตัวเองควรจะมีบทบาทอย่างไร สำหรับส่วนตัวมองว่ารัฐไม่ควรเป็นตัวหลัก แต่ให้เป็นตัวสนับสนุนโดยมุ่งเน้นให้ภาคเอกชนเป็นตัวหลักในการเดิน เพราะเศรษฐกิจต่างๆ ที่เกิดขึ้นในประเทศ คนที่มีบทบาทมากที่สุดและมีมาตลอดก็คือภาคเอกชน เศรษฐกิจจะดี หรือไม่ล้วนขึ้นอยู่กับภาคเอกชนทั้งสิ้น  และแน่นอนค่ะ กฎหมายข้อบังคับต่างๆ ในระบบของราชการของไทยเราควรจะมีการปรับปรุงสอดคล้องกับปัจจุบัน ก็จะเป็นตัวที่ช่วยขับเคลื่อนประเทศไทยไปได้เร็วแน่นอน อาจจะยังไม่เท่ากับหลายประเทศที่ก้าวข้ามรายได้ประเทศปานกลางไปแล้วแน่นอน แต่จะไปได้เร็วกว่าปัจจุบันแน่นอนค่ะ


เขียนโดย : น.ส.สิรีกานต์  เกษี สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : sireegarn.g@mhesi.go.th