landbridge กับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ และการเตรียมความพร้อม  66

คำสำคัญ : landbridge  SEC  ระเบียงเศรษฐกิจ  

จากการสัมมนา เรื่อง บทบาทสถาบันอุดมศึกษาต่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ดร.สมปราชญ์ วุฒิจันทร์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี ได้นำเสนอโครงการการขับเคลื่อนการเชื่อมโยงจังหวัดระนอง ชุมพร และสุราษฏร์ธานี ในการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้อย่างยั่งยืนและสะพานเศรษฐกิจเชื่อมทะเลอ่าวไทย-อันดามัน ของภาคีเครือข่ายความร่วมมือสถาบันการศึกษาในพื้นที่ โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการ ดังนี้

  • เพื่อยกระดับการพัฒนาและเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และสุขภาพแบบครบวงจรในพื้นที่จังหวัดระนอง ชุมพร และสุราษฏร์ธานี ด้วยกลไกความร่วมมือในพื้นที่แบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนภายใต้นโยบายการใช้อิทธิพลทางวัฒนธรรม
  • เพื่ออกแบบและพัฒนาการเชื่อมโยงพื้นที่จังหวัดระนอง ชุมพร และสุราษฏร์ธานี สู่เมืองอัจฉริยะและเมืองแห่งการเรียนรู้อย่างยั่งยืน ด้วยกลไกความร่วมมือเชิงพื้นที่แบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
  • เพื่อยกระดับการพัฒนากำลังคนและระบบโลจิสติกส์ทางรางและท่าเรือเพื่อเชื่อมโยงสู่ชุมชนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดระนอง ชุมพร และสุราษฏร์ธานี ด้วยกลไกความร่วมมือเชิงพื้นที่แบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
  • เพื่อยกระดับการพัฒนากำลังคนด้านภาษาจีน อังกฤษ พม่า เพื่อรองรับการขยายตัวด้านเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดระนอง ชุมพร และสุราษฏร์ธานี ด้วยกลไกความร่วมมือเชิงพื้นที่แบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน


เขียนโดย : นายจตุรงค์  สินแก้ว สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : jaturong.s@most.go.th