โมเดลทางรอดของมหาวิทยาลัยในยุค Disruption  146

คำสำคัญ : มหาวิทยาลัย  

5️⃣ โมเดลทางรอดของมหาวิทยาลัยในยุค Disruption

วันนี้ผมขอ Remaster คอนเทนต์ที่ได้รับการตอบรับและถูดแชร์มากที่สุดอันหนึ่งตั้งแต่ทำเพจมา โดยวันก่อนมีผู้ที่สนใจและมาขอความรู้อีกครั้ง ผมเลยขออนุญาตแชร์ให้ทุกท่านอีกครั้งครับ

🚩 ทุกที่ประชุมในมหาวิทยาลัยหลายต่อหลังครั้งที่เรามีการพูดถึงเรื่อง ความอยู่รอด (Survival) จึงเป็นที่มาของแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยในทุกๆการดำรงตำแหน่งของผู้บริหาร แต่ถึงอย่างนั้นแม้ยุทธศาสตร์จะถูกระดมสมองและออกแบบมาอย่างดี แต่ทำไมหลายแผนงานกลับไปสามารถช่วยกอบกู้สถานการณ์เชิงลบของมหาวิทยาลัยได้

โดยข้อมูลชุดนี้หลักๆมาจากรายงานจากบริษัทที่ปรึกษา Deloitte เรื่อง “The Future(s) of Public Higher Education” ที่พูดถึงโมเดลของมหาวิทยาลัยในอนาคต 5 รูปแบบ ว่าจะปรับตัวอย่างไรให้สามารถอยู่รอดได้ภายใต้สถานการณ์ที่วงการอุดมศึกษาศึกษาถูก disrupt เอาหละครับมีอะไรบ้างตามไปดูกันเลย

📌 Entrepreneurial_University ลักษณะเด่น คือ
- เร่งสร้างระบบนิเวศนวัตกรรมและผู้ประกอบการภายในเพื่อสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรมให้สามารถสร้างผลกระทบเชิงพาณิชย์ได้
- สร้างเสริมความเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship) ให้แก่นิสิตและบุคลากร เพื่อสร้างทักษะในการคิดสร้างสรรค์ กล้าเสี่ยง หรือพัฒนาธุรกิจใหม่ๆ
- ขยายโอกาสในการลงทุนในรูปแบบใหม่ๆ อาทิ Holding company, การลงทุนในธุรกิจ Startup
- นโยบายใหม่ของประเทศพัฒนาและกำลังพัฒนาที่ต้องการสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรม (Innovation-based Economy)

😀 Entrepreneurial University เป็นโมเดลที่ผมศึกษาในช่วงวิทยานิพนธ์และทำต่อเนื่องให้กับ สวทน. (ปัจจุบัน สอวช.) ร่วมกับทีมวิจัย เรื่องนี้น่าสนใจและมีพัฒนาการอย่างต่อเนื่องในบ้านเรา ที่จะเห็นคำว่า University Holding Company, Innovation Incubator/Accelerator, University Enterprise มาจากแนวคิดของโมเดลสักเป็นส่วนใหญ่

อ่านวิทยานิพนธ์เพิ่มเติมได้ที่
http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/58289

📌Subscription_University ลักษณะเด่น คือ
- สร้างแพลตฟอร์ม (Platform) การเรียนรู้ขึ้นโดยบรรจุรายวิชา/โมดูล ที่ตอบสนองการสร้างความรู้และทักษะตามความต้องการของตลาด
- ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong learning) และการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง - เพื่อหากลุ่มผู้เรียนใหม่ๆนอกเหนือจากผู้เรียนในวัยนักศึกษาเดิม เช่น เด็กนักเรียน คนวัยทำงาน ผู้เกษียณ
- ผู้ที่สนใจศึกษามีหน้าที่ชำระค่าสมาชิกแพลตฟอร์มและเลือกเรียนรายวิชา/โมดูลตามความต้องการ คล้ายคลึงกับ กรณีสมาชิก Netflix Youtube Premium

📌Partnership_University ลักษณะเด่น คือ
- มหาวิทยาลัยจับมือกับพันธมิตรโดยอาจจะเป็นหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคอุตสาหกรรม หรือภาคการศึกษา
- ร่วมกับพันธมิตรในการสร้างผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆทั้งในเชิงหลักสูตรการศึกษาและการวิจัยที่ร่วมมือกัน
- มหาวิทยาลัยที่ร่วมมือจะได้ประโยชน์ในการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี (Knowledge & Technology Transfer) การระดมทุน

📌Experiential_University ลักษณะเด่น คือ
- มหาวิทยาลัยที่เน้นสร้างทักษะและประสบการณ์เกี่ยวกับอาชีพและความเชี่ยวชาญเป็นหลัก
- ในประเทศไทยพบได้หลากหลายรูปแบบ เช่น สหกิจศึกษา (Co-operative Education) หลักสูตรแบบ WiL (Work-Integrated Learning) และมหาวิทยาลัยบรรษัท (Corporate University)
- สร้างบัณฑิตที่มีทักษะตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน มีทักษะพร้อมต่อการปฏิบัติงานในทันที หรือสามารถทำงานไปพร้อมกับการเรียนควบคู่กัน

📌Sharing_University ลักษณะเด่น คือ
- การจัดสรรทรัพยากรของมหาวิทยาลัยร่วมกันทั้งในรูปแบบภายในสถาบันหรือระหว่างสถาบัน โดยเฉพาะกับระบบงานหลังบ้าน (Back Office) และบริการต่างๆที่เข้าสู่ส่วนกลางมากยิ่งขึ้น
- ช่วยลดต้นทุนด้านงบประมาณ/ค่าใช้จ่ายส่วนเกินของมหาวิทยาลัย

เนื่องจากทุกมหาวิทยาลัยในอนาคตมีความเสี่ยงมีทรัพยากรเกินความจำเป็น (Over Capacity) เมื่อเปรียบเทียบกัความต้องการทางการศึกษาที่ลดลง ไม่ว่าจะเป็น อาคาร สถานที่ อุปกรณ์ต่างๆ หรือแม้แต่ทรัพยากรบุคคลที่เกินความจำเป็น

หรือแม้แต่เรื่องของ Metaverse บางทีมหาวิทยาลัยอาจร่วมกันสร้าง Virtual "World ร่วมกันแล้วแยก Campus ต่างๆตามแต่ละมหาวิทยาลัยก็น่าจะทำได้ โดยที่ไม่ต้องลงทุนแยกกันทำ เพราะสุดท้ายจุดที่น่าสนใจคือ Community ที่ในโลกเสมือนมากกว่า ที่ทุกมหาวิทยาลัย Connect กัน

ดังนั้นทั้ง 5 โมเดลที่เสนอมา หากถามว่าโมเดลใดดีที่สุดก็ไม่สามารถตอบได้เช่นกัน ท่านอาจจะต้องเข้าใจบริบท ขีดความสามารถ และทรัพยากรที่มีอยู่เพื่อปรับเปลี่ยนหรือสร้างรูปแบบของมหาวิทยาลัย/คณะ/หน่วยงานขึ้น หรืออาจผสมผสานรูปแบบร่วมกัน

⚠ หากไม่อยากให้มหาวิทยาลัยหรือทีมงานต้องพลาดโอกาสและรับความเสี่ยงเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยในยุค Disruption แบบนี้ ผมกำลังเปิดรับสมัครผู้ร่วมเรียนในหลักสูตร "Managing Risk in the Disrupted University" บริหารความเสี่ยงในยุคมหาวิทยาลัยถูกพลิกโฉม ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://bit.ly/3HfFipQ เลยครับ 😊

Credit: Deloitte
https://bit.ly/3H8d940

Image:
Storyset, Flaticon

==============
ถ้าใครอยากเรียนรู้การบริหารความเสี่ยงเพิ่มเติม หรือเสนอให้ KnackBox แชร์ประเด็นอะไร ทัก Inbox เรามาได้เลยฮะ!
สอบถามรายละเอียดได้ที่ Inbox หรือ Line : Knack88
Email: knacksbox4u@gmail.com หรือโทร. 086-416-1566
#บริหารความเสี่ยง #มหาวิทยาลัย #Risk #โมเดลมหาวิทยาลัย #Reinventing


เขียนโดย : นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : ekapong@mhesi.go.th