ไฮโดรเจนพร้อมแค่ไหนกับการเป็นพลังงานทางเลือกของโลกยุคใหม่   50

คำสำคัญ : พลังงาน  ไฮโดรเจน  

           ไฮโดรเจนเป็นพลังงานสะอาดที่ไม่มีการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ซึ่งสามารถยับยั้งวิกฤต Climate Change ที่ทั่วโลกเผชิญอยู่ ดังนั้นนักวิจัยทั่วโลกมีความพยายามในการค้นคว้าวิจัยเทคโนโลยีเพื่อให้ใช้พลังงานไฮโดรเจนมาปรับใช้ เพื่อไปสู่พลังงานสะอาดและลดก๊าซเรือนกระจก ไฮโดรเจนเป็นพลังงานที่ถูกจับตาในฐานะพลังงานทางเลือกใหม่ที่จะปรับใช้ควบคู่กับการรักษ์โลก แต่ยังคงมีปัญหาด้านต้นทุนที่สูง เนื่อง ไฮโดรเจนที่ถูกมาจากการเผาไหม้พลังงานเชื้อเพลิงฟอสซิล ในขณะที่ไฮโดรเจนที่มาจากกระบวนการผลิตพลังงานสะอาดนั้นมีต้นทุนที่สูง ดังนั้นการปรับใช้ไฮโดรเจนระดับประเทศได้จึงจำเป็นต้องมีการพัฒนาเทคโนโลยี และการลงทุนที่มากพอ จึงจะเป็นพลังงานที่พร้อมใช้งาน

             ในประเทศไทยเองก็ได้ตระหนักถึงพลังงานไฮโดรเจนเช่นกัน ในปี 2561 กระทรวงพลังงานได้มีการจัดทำและปรับปรุงแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก (AEDP2018) ซึ่งมีเป้าหมายในการส่งเสริมและพัฒนาให้พลังงานทดแทนถูกนำมาใช้ในประเทศมากขึ้น โดยมีกรอบระยะเวลาถึงปี 2580 ซึ่งเป็นความร่วมมือจากทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน เพื่อเร่งพัฒนาพลังงานทางเลือกให้เป็นนโยบายระดับชาติ

             ในปี 2565 ปตท., ปตท. OR, โตโยต้า และ บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส (BIG) ร่วมมือกันในโครงการนำร่องเชื้อเพลิงไฮโดรเจนแห่งแรกของไทย โดยพันธมิตรแต่ละฝ่ายได้ยืนยันความมุ่งมั่นในการพัฒนาพลังงานทางเลือกให้เกิดขึ้นจริงในไทย นอกจากนั้น สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน ร่วมกับ กฟผ. ก็ได้มีการวางแผนริเริ่มโครงการนำร่องการใช้เชื้อเพลิงพลังงานไฮโดรเจนเพื่อใช้กับระบบขนส่งเช่นเดียวกันด้วย จะเห็นได้ว่าการเร่งพัฒนาพลังงานทางเลือก โดยเฉพาะไฮโดรเจนนั้นถือเป็นความพยายามของทุกภาคส่วน ซึ่งทำให้อนาคตของพลังงานไฮโดรเจนนั้นไม่ใช่สิ่งไกลเกินเอื้อม และในช่วงชีวิตของคนยุคปัจจุบันอาจจะได้เห็นการใช้พลังงานสะอาดอย่างทั่วถึงทั้งในไทยและในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก

ที่มา: Facebook: The Structure


เขียนโดย : น.ส.สัณหพร   ฝาชัยภูมิ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : sanhaporn.ph@ku.th