KM การพัฒนาศักยภาพ อว.ส่วนหน้า ครั้งที่ 3 วช. และ สกสว.  196

คำสำคัญ : อว.  ส่วนหน้า  km  

KM การพัฒนาศักยภาพ อว.ส่วนหน้า ครั้งที่ 3  ในครั้งนี้พบกับหน่วยลริหารจัดการทุน  วช. และ สกสว.


เขียนโดย : นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : ekapong@mhesi.go.th