เทรนด์นวัตกรรม ขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจไทย 2567  81

คำสำคัญ : เทรนด์นวัตกรรม  

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA ได้ชี้เป้า 3 เทรนด์นวัตกรรมมาแรง ที่จะเป็นสปอตไลท์สำหรับการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจไทยในปี 2567 ประกอบด้วย

1. Climate Techหรือ เทคโนโลยีเพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ จากกระแสการตื่นตัวเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งเป็นผลจากการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก ทำให้ภาคอุตสาหกรรมเริ่มให้ความสำคัญกับพลังงานทางเลือก (Alternative energy) เพื่อนำไปใช้เป็นสารตั้งต้นในกระบวนการผลิต เกิดเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมใหม่ Climate Tech ที่ถูกให้ความสนใจทั้งในระดับ Startup และผู้ประกอบการรายใหญ่ โดยเทรนด์ดังกล่าวจะตอบสนองความต้องการในการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก และสร้างคุณค่าในการมีส่วนร่วมให้เกิดเศรษฐกิจสีเขียว (Green economy) ของผู้คนในสังคม เช่น เทรนด์สินค้ารักษ์โลก แพลตฟอร์มซื้อขายคาร์บอนเครดิต เป็นต้น

2. EV Techหรือ เทคโนโลยีเพื่อตอบกระแสยานยนต์ยุคใหม่ ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยานยนต์ ที่เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมเป้าหมายในกลุ่ม S-Curve ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยภาครัฐได้มีแผนส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าเพื่อให้ครอบคลุมทั้งห่วงโซ่การผลิต รวมถึงมีมาตรการอุดหนุนสำหรับผู้ผลิตและผู้ซื้อ จึงทำให้ตลาดกลุ่มนี้มีผู้สนใจมากมาย และทำให้เกิดกลไกการแข่งขันที่ผลักดันมาตรฐานสินค้าและบริการของกลุ่มอุตสาหกรรมนี้สูงยิ่งขึ้น นอกจากนี้การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน อาทิ การจัดให้มี Charging Infrastructure และแพลตฟอร์มใช้บริการร่วมกัน จึงเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยสร้างระบบนิเวศที่อำนวยความสะดวกให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงบริการที่หลากหลายและสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ใช้งาน

3. Creative Techหรือ เทคโนโลยีเพื่อขับเคลื่อนขุมพลังใหม่เศรษฐกิจไทย โดยเทคโนโลยีและนวัตกรรมจะเข้ามามีบทบาทกับกลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และสร้างผลกระทบเชิงบวกในวงกว้าง ทั้งการท่องเที่ยว สื่อดิจิทัล ภาพยนตร์ แฟชั่น เกมและแอนิเมชั่น ซึ่งจะช่วยยกระดับเศรษฐกิจและเพิ่มอำนาจต่อรองของประเทศในเวทีโลกผ่าน Soft power ทั้งนี้ ประเทศไทยจะมุ่งผลักดันให้เกิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative economy) ประกอบด้วย 5F ได้แก่ อาหาร (Food), ภาพยนตร์ และวีดิทัศน์ (Film), การออกแบบแฟชั่นไทย (Fashion), ศิลปะการป้องกันตัวแบบไทย (Fighting) และ เทศกาลประเพณีไทย (Festival) เพื่อผลักดันให้เกิดการเชื่อมโยงความเป็นไทยสู่สากลและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ

 

อ้างอิงแหล่งข้อมูล

https://www.nia.or.th/Innovation-Trends-for-Thailand-2024


เขียนโดย : จตุรพร  วิศนุนาถนคร สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : jaturaporn.wis@gmail.com

“Climate Tech” เป็นเทคโนโลยีที่สำคัญของไทยในอนาคต จะช่วยให้ไทยไปสู่เป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจก ทั้งยังเพิ่มประสิทธิภาพด้านพลังงาน และกระตุ้นการลงทุนด้าน R&D ได้อีกด้วย

เขียนโดย นายธิปไตย  สีลาดเลา