การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ New Public Management (NEW PM)  108

คำสำคัญ : 

การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ New Public Management (NEW PM)

     ก่อนที่จะรู้จักกับ NEW PM มารู้จัก Old public management กันก่อนเลย

      การบริหารภาครัฐแบบดังเดิม การบริหารภาครัฐแบบเดิม (Old public management)
      คือ การบริหารจัดการภาครัฐที่เน้นสายบังคับบัญชาและกฎระเบียบที่เคร่งครัดโครงสร้างองค์กรที่ดีที่สุดคือระบบราชการแบบรวมศูนย์โครงการ
ถูกนําไปปฏิบัติโดยการควบคุมจากบนลงล่างเพื่อให้การบังคับบัญชาและการสอดส่องดูแลทำได้ดียิ่งขึ้น นอกจากนั้นแล้วยังมีการจํากัดดุลยพินิจในการบริหารงาน มุ่งเน้นประสิทธิภาพและความมีเหตุผลเป็นค่านิยมสำคัญในการบริหารงานขององค์การ

      ลักษณะการบริหารภาครัฐแบบเดิม

 • เน้นสายการบังคับบัญชา
 • เน้นบทบาทของผู้บังคับบัญชา
 • เน้นการใช้อัตราคนจำนวนมาก
 • Empowerment
 • เปรียบเทียบองค์กรเป็นเครื่องจักร
 • ไม่สอดคล้องสถานการณ์สภาพแวดล้อม
 • ขาดการนําไปสู่การปฏิบัติ
 • นโยบายตัดสินใจรวมศูนย์

ปัญหาของการบริหารภาครัฐแบบเดิม (Old public management)และความจำเปนในการเปลี่ยนแปลง

    1. ปัญหาความไร้ประสิทธิภาพของระบบราชการ

 • ปัญหาเป้าหมายที่ถูกเปลี่ยนไป
 • ปัญหาความเชื่องช้าของระบบราชการ จากความไม่ยืดหยุ่นของกฎระเบียบ
 • ปัญหาการขาดความคิดสร้างสรรค์ของข้าราชการเพราะถูกจํากัดว่าต้องทำตามกฎระเบียบ
 • ปัญหาการรวมศูนย์อำนาจไว้ที่รัฐบาลกลาง
 • ปัญหาการไม่สามารถไล่ข้าราชการที่ไม่มีสมรรถนะในการทำงานให้ออกจากงานได้
 • ปัญหาการเลื่อนขั้นตามหลักวัยวุฒิ
 • ปัญหาของวัฒนธรรมระบบราชการที่เน้นในเรื่องของการปกปิดความลับ

     2. โลการภิวัตน์และการแข่งขัน
           การเปลี่ยนแปลงของภาคเอกชนมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินการ โดยเน้นให้เกิดการกระจายตัวของธุรกิจ เน้นการปรับปรุงการบริการ/การดำเนินการ มีการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี และเกิดการแข่งขัน


จากปัญหาการบริหารภาครัฐแบบดังเดิม     จึงนําไปสู่        การบริหารงานภาครัฐแบบใหม่

            ดังนั้นการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่จึงเป็นแนวคิดพื้นฐานของการบริหารจัดการภาครัฐ
ซึงจะนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงระบบต่าง ๆ ของภาครัฐและยุทธศาสตร์ด้านต่าง ๆ ที่เป็นรูปธรรม

       การบริหารงานภาครัฐแนวใหม่
           คือ การปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการภาครัฐโดยนำหลักการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบราชการและการแสวงหาประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการที่มุ่งความเป็นเลิศ โดยเน้นความสำเร็จและความรับผิดชอบ รวมทั้งใช้เทคนิคและวิธีการของเอกชนมาปรับปรุงการทำงาน

      ลักษณะการบริหารงานภาครัฐแนวใหม่

 • เน้นผู้นำการเปลี่ยนแปลง Leadership
 • พัฒนาบุคลกรและระบบงานเพื่อรองรับเทคโนโลยี ตามนโยบาย Thailand 4.0
 • บูรณาการทำงาน และการมีส่วนร่วม เพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร
 • ทำงานเชิงรุก เตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ต่างเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ในระยะยาว
 • เน้นการแบ่งปันข้อมูล ความโปร่งใส การเรียนรู้ร่วมกัน
 • ส่งเสริมให้คนมีความรู้ทักษะ สามารถหลากหลาย
 • มีความคล่องตัว มีความยืดหยุ่น
 • มีความคิดริเริมสร้างสรรค์


 


เขียนโดย : นายธิปไตย  สีลาดเลา สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : thippatai.ts@gmail.com

เป็นบทความที่ดีมากๆ สำหรับข้าราชการรุ่นใหม่เลยค่ะ

       การจัดการภาครัฐแนวใหม่ ถือเป็นการนำวิธีการทำงานและการจัดการแบบภาคเอกชนมาใช้ในภาครัฐ มีการจัดการแบบมืออาชีพ มีมาตรฐานวัดความสำเร็จที่ชัดเจน เน้นการควบคุมผลผลิตเป็นหลักแทนการควบคุมทรัพยากร มีหน่วยการจัดการที่อิสระคล่องตัว เน้นการแข่งขัน โดยเป้าหมาย ให้ประชาชน ได้รับบริการที่ดี คุณภาพสูง ข้าราชการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีมาตรฐานสากล หน่วยราชการ ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ไวต่อปัญหาและความต้องการของประชาชน ยืดหยุ่น และปรับตัวได้ตามการเปลี่ยนแปลง เพื่อบรรลุเป้าหมายสูงสุด คือ ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุข

      การจัดการภาครัฐแนวใหม่ มีแนวคิดหลักการที่ดี แต่ในการนำมาใช้ มีข้อควรคำนึงหลายประการเช่น จะเหมาะกับระบบราชการที่มีโครงสร้างขนาดใหญ่หรือไม่ ,ประสิทธิภาพเชิงปริมาณ การจำกัดต้นทุนตามแนวทางภาคเอกชน อาจทำให้คุณภาพการบริการลดลง, การมุ่งเป้าหมาย เป็นหลักโดยไม่คำนึงถึงวิธีการ อาจสร้างปัญหาอื่นๆตามมาที่หลัง เราต้องมีการเตรียมความพร้อมของบุคลากรในองค์กร และการปรับเปลี่ยนต้องมีความระมัดระวังและรอบคอบ เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ทุกฝ่าย

เขียนโดย น.ส.พรเพ็ญ  ขลิบนิล