สรุป : บทบาทสถาบันอุดมศึกษาต่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษประเทศไทย  56

คำสำคัญ : 

ยุทธศาสตร์ชาติเริ่มต้นในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ มีระยะเวลาที่กำหนดไว้ ๒๐ ปี (เริ่มปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) โดยมีวิสัยทัศน์ว่า “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษของไทย ได้แก่ 

(๑) เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ตามพระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ.๒๕๖๑ โดยมีกลไกของคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (กพอ.) และสำนักงานคณะกรรมการนโยบาย เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) ในการกำหนดนโยบายและขับเคลื่อนการพัฒนา

(๒) เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน

(๓) ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีกลไกของ คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กพศ.) และสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติในการกำหนดนโยบายและขับเคลื่อนการพัฒนาครอบคลุมพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจ พิเศษชายแดน ๑๐ แห่ง และระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ ๔ ภาค ซึ่งมีความสัมพันธ์และเชื่อมโยงซึ่งกันและกัน

ทั้งนี้เพื่อรองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษของประเทศ ในแต่ละพื้นที่ที่มีบริบททางสภาพเศรษฐกิจ สังคม และสภาพภูมิศาสตร์ที่แตกต่างกัน จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในแต่ละพื้นที่เพื่อให้เกิดการบูรณาการ การผลิตกําลังคนที่สอดคล้องกับความต้องการตลาดแรงงานในแต่ละพื้นที่อย่างเหมาะสม

ในการนี้ คณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา ได้เสนอแนะประเด็นในการศึกษา เรื่อง บทบาทสถาบันอุดมศึกษาต่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษประเทศไทยที่สําคัญ จํานวน ๓ ประเด็นหลัก ดังนี้

  • การพัฒนาแรงงานและการสนับสนุนผู้ประกอบการ ส่งเสริมการพัฒนาแรงงานเพื่อรองรับกิจการเป้าหมายในพื้นที่ ครอบคลุมการพัฒนา ความรู้และทักษะแรงงานตามความต้องการของกิจการที่มุ่งเน้นในพื้นที่
  • การวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี ส่งเสริมการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม และการแลกเปลี่ยนข้อมูล/ องค์ความรู้ระหว่างภาคีการพัฒนา ได้แก่ ภาครัฐ ภาคศึกษา ชุมชน และเอกชนในพื้นที่
  • การปรับปรุงหลักสูตรของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน หรือการประกอบอาชีพ

 

โดยสามารถเข้าไปรับฟัง ได้ที่ https://www.facebook.com/SenateThailand/videos/935383878207648/

สัมมนาเรื่อง “บทบาทสถาบันอุดมศึกษา ต่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษประเทศไทย”

เมื่อวันพุธที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องพระพรหม ชั้น ๓ โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น ถนนวิภาวดีรังสิต เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

โดยคณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา


เขียนโดย : น.ส.อังคณา  สีจำปี สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : -