ทำความรู้จัก สป.อว.  137

คำสำคัญ : สป.อว.  

ตามกฏกระทรวงการแบ่งส่วนราชการ สำนักงานปลัดกระทรวง อว. ประกอบด้วย 13 หน่วยงาน คือ

1. กองกลาง
2. กองกฎหมาย
3. กองการต่างประเทศ
4. กองขับเคลื่อนและพัฒนาการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
5. กองยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
6. กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
7. กองระบบและบริหารข้อมูลเชิงยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
8. กองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
9. กองส่งเสริมและพัฒนากำลังคน
10. กองส่งเสริมและพัฒนาทุนทางปัญญา
11. กลุ่มตรวจสอบภายใน
12. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
13. ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต


เขียนโดย : นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : ekapong@mhesi.go.th