รายชื่อมหาลัยที่รับผิดชอบ อว.ส่วนหน้าแต่ละจังหวัด  204

คำสำคัญ : อว.ส่วนหน้า  

รายชื่อมหาลัยที่รับผิดชอบ อว.ส่วนหน้าแต่ละจังหวัด 

อว.ส่วนหน้าจังหวัดกระบี่ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 อว.ส่วนหน้าจังหวัดกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
 อว.ส่วนหน้าจังหวัดกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
 อว.ส่วนหน้าจังหวัดกำแพงเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
 อว.ส่วนหน้าจังหวัดขอนแก่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 อว.ส่วนหน้าจังหวัดจันทบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
 อว.ส่วนหน้าจังหวัดฉะเชิงเทรา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
 อว.ส่วนหน้าจังหวัดชลบุรี มหาวิทยาลัยบูรพา
 อว.ส่วนหน้าจังหวัดชัยนาท มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
 อว.ส่วนหน้าจังหวัดชัยภูมิ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
 อว.ส่วนหน้าจังหวัดชุมพร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
 อว.ส่วนหน้าจังหวัดเชียงราย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
 อว.ส่วนหน้าจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 อว.ส่วนหน้าจังหวัดตรัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง
 อว.ส่วนหน้าจังหวัดตราด วิทยาลัยชุมชนตราด
 อว.ส่วนหน้าจังหวัดตาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก
 อว.ส่วนหน้าจังหวัดนครนายก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 อว.ส่วนหน้าจังหวัดนครปฐม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน
 อว.ส่วนหน้าจังหวัดนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม
 อว.ส่วนหน้าจังหวัดนครราชสีมา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 อว.ส่วนหน้าจังหวัดนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 อว.ส่วนหน้าจังหวัดนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
 อว.ส่วนหน้าจังหวัดนนทบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 อว.ส่วนหน้าจังหวัดนราธิวาส มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
 อว.ส่วนหน้าจังหวัดน่าน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
 อว.ส่วนหน้าจังหวัดบึงกาฬ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ศูนย์การศึกษาบึงกาฬ
 อว.ส่วนหน้าจังหวัดบุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
 อว.ส่วนหน้าจังหวัดปทุมธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์
 อว.ส่วนหน้าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล
 อว.ส่วนหน้าจังหวัดปราจีนบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี
 อว.ส่วนหน้าจังหวัดปัตตานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
 อว.ส่วนหน้าจังหวัดพะเยา มหาวิทยาลัยพะเยา
 อว.ส่วนหน้าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
 อว.ส่วนหน้าจังหวัดพังงา วิทยาลัยชุมชนพังงา
 อว.ส่วนหน้าจังหวัดพัทลุง มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
 อว.ส่วนหน้าจังหวัดพิจิตร วิทยาลัยชุมชนพิจิตร
 อว.ส่วนหน้าจังหวัดพิษณุโลก มหาวิทยาลัยนเรศวร
 อว.ส่วนหน้าจังหวัดเพชรบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 อว.ส่วนหน้าจังหวัดเพชรบูรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
 อว.ส่วนหน้าจังหวัดแพร่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
 อว.ส่วนหน้าจังหวัดภูเก็ต มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
 อว.ส่วนหน้าจังหวัดมหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 อว.ส่วนหน้าจังหวัดมุกดาหาร วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร
 อว.ส่วนหน้าจังหวัดแม่ฮ่องสอน วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน
 อว.ส่วนหน้าจังหวัดยโสธร วิทยาลัยชุมชนยโสธร
 อว.ส่วนหน้าจังหวัดยะลา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
 อว.ส่วนหน้าจังหวัดร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
 อว.ส่วนหน้าจังหวัดระนอง วิทยาลัยชุมชนระนอง
 อว.ส่วนหน้าจังหวัดระยอง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
 อว.ส่วนหน้าจังหวัดราชบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
 อว.ส่วนหน้าจังหวัดลพบุรีและจังหวัดสิงห์บุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
 อว.ส่วนหน้าจังหวัดลําปาง มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
 อว.ส่วนหน้าจังหวัดเลย มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
 อว.ส่วนหน้าจังหวัดศรีสะเกษ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
 อว.ส่วนหน้าจังหวัดสกลนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
 อว.ส่วนหน้าจังหวัดสงขลา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 อว.ส่วนหน้าจังหวัดสตูล มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
 อว.ส่วนหน้าจังหวัดสมุทรปราการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
 อว.ส่วนหน้าจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม
อว.ส่วนหน้าจังหวัดสมุทรสาคร มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
อว.ส่วนหน้าจังหวัดสระแก้ว วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว
อว.ส่วนหน้าจังหวัดสระบุรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อว.ส่วนหน้าจังหวัดสุโขทัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
อว.ส่วนหน้าจังหวัดสุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
อว.ส่วนหน้าจังหวัดสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
อว.ส่วนหน้าจังหวัดสุรินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
อว.ส่วนหน้าจังหวัดหนองคาย มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย
อว.ส่วนหน้าจังหวัดหนองบัวลำภู วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู
อว.ส่วนหน้าจังหวัดอ่างทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
อว.ส่วนหน้าจังหวัดอำนาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ
อว.ส่วนหน้าจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
อว.ส่วนหน้าจังหวัดอุตรดิตถ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
อว.ส่วนหน้าจังหวัดอุทัยธานี วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี
อว.ส่วนหน้าจังหวัดอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี


เขียนโดย : นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : ekapong@mhesi.go.th