วิสัยทัศน์ประเทศไทย “IGNITE THAILAND : จุดพลัง รวมใจ ไทยเป็นหนึ่ง”  75

คำสำคัญ : ignite  วิสัยทัศน์ประเทศไทย  การท่องเที่ยว  

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 ได้มีการจัดงานแถลงวิสัยทัศน์ประเทศไทย “IGNITE THAILAND : จุดพลัง รวมใจ ไทยเป็นหนึ่ง” โดย นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล และผ่านการถ่ายทอดสดทาง Facebook liveภายใต้วัตถุประสงค์เพื่อแสดงวิสัยทัศน์ในการบริหารราชการแผ่นดินเพื่อประเทศชาติและประชาชน และแนวทางในการขับเคลื่อนประเทศไปสู่เป้าหมายในอนาคต รายละเอียดดังนี้

รัฐบาลมุ่งพัฒนาประเทศไทยให้กลายเป็นศูนย์กลางเมืองแห่งอุตสาหกรรมระดับโลก ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยสู่อนาคตที่ยั่งยืน และตั้งเป้าประเทศไทยจะก้าวไปเป็นที่ 1 ของภูมิภาค ด้วยข้อได้เปรียบของประเทศไทย ทั้งด้านทรัพยากรธรรมชาติ สถานที่ท่องเที่ยว ภูมิอากาศที่อบอุ่นตลอดปี โครงสร้างที่พร้อมต่อยอด และที่สำคัญ คือ ศักยภาพของคนไทย ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจของประชาชนทุกคน ประกอบด้วย 8 วิสัยทัศน์ ได้แก่

วิสัยทัศน์ที่ 1 ศูนย์กลางเมืองท่องเที่ยว (Tourism Hub)
วิสัยทัศน์ที่ 2 ศูนย์กลางด้านการแพทย์และสุขภาพ (Wellness & Medical Hub)
วิสัยทัศน์ที่ 3 ศูนย์กลางอาหาร (Agriculture & Food Hub)
วิสัยทัศน์ที่ 4 ศูนย์กลางการบิน (Aviation Hub)
วิสัยทัศน์ที่ 5 ศูนย์กลางขนส่งของภูมิภาค (Logistic Hub)
วิสัยทัศน์ที่ 6 ศูนย์กลางผลิตยานยนต์แห่งอนาคต (Future Mobility Hub)
วิสัยทัศน์ที่ 7 ศูนย์กลางเศรษฐกิจดิจิตอล (Digital Economy Hub)
วิสัยทัศน์ที่ 8 ศูนย์กลางทางการเงิน (Financial Hub)

ในบทความนี้จะขอกล่าวถึง วิสัยทัศน์ที่ 1 ศูนย์กลางเมืองท่องเที่ยว (Tourism Hub)

📢 ประกาศ ตั้งเป้าให้ไทยเป็นศูนย์กลางเมืองท่องเที่ยว (Tourism Hub) เนื่องจากประเทศไทยมีขนาดพื้นที่เป็นอันดับที่ 50 ของโลก แต่มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเยือนอยู่ในอันดับที่ 8 ของโลก และอุตสาหกรรมท่องเที่ยวสร้างรายได้ให้กับคนไทยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนประชากร เนื่องจากรายได้หลักของคนไทยมาจากการท่องเที่ยว คิดเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า 2.3 ล้านล้านบาท หรือคิดเป็น 70% ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี 

🔎 เฟ้นหา Soft Power ชูจุดขายเป็นเสน่ห์ของประเทศไทย ให้โดดเด่นในสายตาประชาคมโลก ทั้งในด้านศิลปวัฒนธรรม งานเทศกาล คอนเสิร์ต งานภาพยนตร์ งานศิลปะ อาหาร วัฒนธรรม และที่น่าจับตามองคือ กีฬา และศิลปะป้องกันตัว ซึ่งเป็นอัตลักษณ์ของคนไทย 

🕊️ เปิดอิสรภาพ สู่การเดินทางระดับภูมิภาค อำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยว ปลดล็อกทุกข้อจำกัด ข้อกังวลของการท่องเที่ยว ผ่านการเปิดฟรีวีซ่าให้กับนักท่องเที่ยวในหลายประเทศ อย่าง จีน คาซัคสถาน อินเดีย และไต้หวัน ให้ประเทศไทยกลายเป็นศูนย์กลางการเดินทางในภูมิภาค และใน CLMV ประกอบไปด้วย กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา และเวียดนาม 

🤵‍♂️🤵‍♀️ รองรับ การเป็น Homestay ของคนทั่วโลก โดยในแต่ละหน่วยงานของทุกพื้นที่จะต้องนำธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และวิถีชีวิต สร้างเป็นจุดขาย

⚒️ แก้ไข กฎ ระเบียบ ที่เป็นอุปสรรคการท่องเที่ยว เช่น เวลาเปิดปิดของสถานบริการ  การขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รวมถึงการแก้ไขภาษีสำหรับการจัดงานหรือแข่งขันต่าง ๆ

🔓ปลดล็อก กฎระเบียบต่าง ๆ เอื้อให้ผู้จัดงานระดับโลก ให้สามารถเข้ามาจัดแสดงในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นคอนเสิร์ต ภาพยนตร์ และงานศิลปะ เป็นต้น 

ที่มา

https://www.diw.go.th/webdiw/pr67-169/
https://www.prd.go.th/th/content/category/detail/id/39/iid/262340
https://thestandard.co/pm-srettha-ignite-thailand/


เขียนโดย : น.ส.ณิชาภัทร  เลาหสุรโยธิน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : -