บทบาทสถาบันอุดมศึกษาต่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษประเทศ  70

คำสำคัญ : บทบาทสถาบันอุดมศึกษา  เขตเศรษฐกิจพิเศษประเทศ  

บทบาทสถาบันอุดมศึกษาต่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษประเทศ
 

เมื่อวันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 คณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมวุฒิสภา ได้จัดการสัมมนา

เรื่อง “บทบาทสถาบันอุดมศึกษาต่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษประเทศ”

ณ ห้องพระพรหม ชั้น 3 โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯและผ่านการถ่ายทอดสดทาง Facebook live

โดยมีพลอากาศเอก ประจิน จั่นตองประธานคณะกรรมาธิการฯ และรองศาสตราจารย์ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ ประธานคณะอนุกรรมาธิการการอุดมศึกษา

พร้อมด้วยคณะกรรมาธิการ ส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม

ภายใต้วัตถุประสงค์ดังนี้


(1) เพื่อนำเสนอสถานการณ์ด้านการผลิตบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาให้สอดคล้องกับอุตสาหกรรมการผลิตในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษประเทศไทย
(2) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคอุตสาหกรรม และสถาบันอุดมศึกษาในแต่ละพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษมีความเข้าใจ สนใจ
และมีส่วนร่วมกับโครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม ก่อให้เกิดการพัฒนาประเทศไทยอย่างมั่นคงและยั่งยืน

รายละเอียดดังนี้

ในช่วงที่ผ่านมา คณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา ได้ดำเนินการพิจารณาศึกษาในประเด็นต่าง ๆ
เพื่อให้เกิดการพัฒนาการของการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมให้เกิดผลสำเร็จเป็นรูปธรรม
สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศโดยรวมตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปประเทศ
และจากการดำเนินการพบว่า ปัจจัยหลักที่จะส่งผลให้การพัฒนาฯ ดังกล่าว เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพคือ ความสามารถในการผลิตกำลังคน
ที่จำเป็นต้องดำเนินการโดยเร่งด่วนและเป็นไปอย่างต่อเนื่อง
โดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษของประเทศที่จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
ในการผลิตกำลังคนให้เพียงพอต่อความต้องการของแต่ละพื้นที่ที่มีความแตกต่างกัน

 

ดังนั้น อาจกล่าวได้ว่า เป็นความท้าทายของหน่วยงาน สถาบันอุดมศึกษา และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ในการเป็นกลไกสำคัญที่จะสร้างบุคลากรให้มีคุณภาพสูง
มีความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะในการคิดวิเคราะห์ สามารถปฏิบัติงานได้จริงตอบโจทย์ความต้องการของตลาดแรงงานในแต่ละพื้นที่
ไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ หรือที่เรียกบุคลากรเหล่านั้นว่า “ทุนมนุษย์” นั่นเอง

 

สำหรับท่านใดที่มีความสนใจรายละเอียดเรื่องนี้เพิ่มเติม สามารถศึกษาได้ที่

รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง บทบาทสถาบันอุดมศึกษาต่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษประเทศไทย โดยคณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา

https://pis.parliament.go.th/PARFileDownloadProxy/download?s=1U9mVNZtxBW7lwBwu34FyAjp1jjgyo9BSD3ejZe4EApBjA35-O1NORIBMt5VCIciIG5cuNaVMX65GNP0tuStd6r-Na7syIuuzKvI6R3AfcsDrLBmvptsKbY_nGM7ZBLzvjP6L_-0QeSKayLXJrVaXpwEZmawSYGw7wA=&ref=4811964&n=1


เขียนโดย : น.ส.ณิชาภัทร  เลาหสุรโยธิน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : -