ขั้นตอนการลงทะเบียน Digital signature  91

คำสำคัญ : signature  

TUC คือ  Thai University Consortium เป็นเครือข่ายที่จัดตั้งขึ้นเพื่อนำผลงานดีของอาจารย์ในมหาวิทยาลัยไปขยายผลต่อการพัฒนาประเทศ

ในครั้งนี้ ทาง TUC ได้นำ digital signature ที่คิด พัฒนาโดยทีมเอาจารย์กิตติ์ มข. ทำให้ลดค่าใช้จ่ายในการไปซื้อ digital signature ลง และสร้างความเชื่อมั่นในการลงนามบนเอกสารต่าง ๆ 

ขั้นตอนการลงทะเบียน Digital signature และการใช้งาน Digital Signature ของ Thai Univesity Consortium TUC

ระบบ ioffice ของ สป.อว.

โหลดอ่านได้ที่นี่...


เขียนโดย : นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : ekapong@mhesi.go.th