การเรียนแบบ 𝗠𝗶𝗰𝗿𝗼-𝗰𝗿𝗲𝗱𝗲𝗻𝘁𝗶𝗮𝗹𝘀 แนวโน้มการศึกษาใหม่ในโลกยุคพลิกผัน  64

คำสำคัญ : เขตเศรษฐกิจพิเศษ  กำลังคน  

ช่วงหลายปีมานี้มีการถกเถียงเกี่ยวกับการศึกษาในระบบกันมากขึ้น มีการตั้งคำถามถึงสภาพการณ์ที่เป็นอยู่ อาทิ การเรียน 4 ปีเพื่อให้ได้ปริญญา 1 ใบนานไปไหม หรือหลักสูตรในมหาวิทยาลัยนั้นตอบโจทย์ความต้องการของตลาดแรงงานหรือไม่ ในขณะเดียวกัน ก็ได้มีการนำเสนอทางเลือกใหม่ ๆ ขึ้นมา รวมทั้งแนวทางการเรียนรู้ที่ใช้เวลาสั้นลง แต่เฉพาะทางขึ้นอย่าง Micro-credentials

 

ความไม่สอดคล้องทางการศึกษาในโลกยุคพลิกผัน ได้ถูกตอกย้ำให้เด่นชัดขึ้นในช่วงวิกฤตโควิด นำไปสู่การทบทวนแนวทาง และออกแบบการศึกษาใหม่ โดยมีตัวตั้งเช่น การตอบสนองความต้องการของผู้เรียนหรือตลาด การลดข้อจำกัดเรื่องเวลาและสถานที่ และจะต้องเป็นการจัดการศึกษาที่สามารถดำเนินต่อไปได้ในภาวะวิกฤต เป็นต้น

Micro-credentials (MC) เป็นแนวทางการศึกษาที่ถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ดังกล่าว โดยหลักการคร่าว ๆ แล้ว MC มีลักษณะเด่นดังนี้

✅มีหลักสูตรที่เฉพาะเจาะจง เน้นพัฒนาทักษะเฉพาะด้าน

✅ใช้เวลาในการเรียนสั้นลง สามารถเรียนจบได้ภายในเวลาไม่กี่เดือน

✅ไม่จำกัดสถานที่ การเรียนรู้อาจเกิดขึ้นในที่ทำงาน ชุมชน กิจกรรมอาสา หรือห้องเรียนออนไลน์

✅มีการรับรองวิทยฐานะแบบดิจิทัล

ที่มา http://futurist.nida.ac.th/micro-credentials/


เขียนโดย : ดาวริน   สุขเกษม สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : daorin.s@mhesi.go.th

โลกยุคใหม่มีการปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว มีเนื้อหาวิชาความรู้เกิดขึ้นในทุก ๆ วัน ดังนั้น การปรับเปลี่ยนการเรียนโดยใช้หลัก Micro-credentials (MC) เหมาะสมอย่างมากค่ะ

เขียนโดย สุชานุช  ชนะชาญมงคล