การเรียนรู้แบบ CWIE คืออะไร  64

คำสำคัญ : CWIE  กำลังคน  เขตเศรษฐกิจพิเศษ  

การเรียนรู้แบบ CWIE เป็นแนวทางและกลไกการขับเคลื่อนการพัฒนากำลังคนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเสษประเทศไทย ของ อว.โดย CWIE คือ

ที่มา  https://coop.wu.ac.th


เขียนโดย : ดาวริน   สุขเกษม สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : daorin.s@mhesi.go.th