วิสัยทัศน์ประเทศไทย IGNITE THAILAND : จุดพลัง รวมใจ ไทยต้องเป็นหนึ่ง  78

คำสำคัญ : 

วันนี้ 22 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. ณ ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) ทำเนียบรัฐบาล นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้ประกาศวิสัยทัศน์ Thailand Vision “IGNITE THAILAND : จุดพลัง รวมใจ ไทยต้องเป็นหนึ่ง” มุ่งเป้าพัฒนาประเทศไทยให้กลายเป็นศูนย์กลางเมืองแห่งอุตสาหกรรมระดับโลก ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยสู่อนาคตที่ยั่งยืน ครอบคลุมทั้งการท่องเที่ยว การรักษาพยาบาลและสุขภาพ อาหาร การบิน การผลิตยานยนต์แห่งอนาคต เทคโนโลยี และการเงิน

 

 

โดยนายกฯ เศรษฐา ทวีสิน ประกาศวิสัยทัศน์ 8 ข้อ เพื่อตั้งเป้าประเทศไทยจะก้าวไปเป็นที่ 1 ของภูมิภาค ด้วยข้อได้เปรียบของประเทศไทย ทั้งด้านทรัพยากรธรรมชาติ สถานที่ท่องเที่ยว ภูมิอากาศที่อบอุ่นตลอดปี โครงสร้างที่พร้อมต่อยอด และที่สำคัญ คือ ศักยภาพของคนไทย
1. ศูนย์กลางเมืองท่องเที่ยว (Tourism Hub)
• ตั้งเป้าให้ไทยเป็นที่ 1 ของภูมิภาค ดึงดูดนักท่องเที่ยวด้วย Soft Power
• สนับสนุนการท่องเที่ยวทุกรูปแบบ พัฒนาเมืองหลัก เมืองรอง
• ปลดล็อกข้อจำกัด อำนวยความสะดวก แก้ไขกฎระเบียบ
• เปิดฟรีวีซ่า ดึงดูดนักท่องเที่ยวจากหลายประเทศ
• ยกระดับการท่องเที่ยว เพิ่มรายได้ให้คนไทย
2. ศูนย์กลางด้านการแพทย์และสุขภาพ (Wellness & Medical Hub)
• พัฒนาอุตสาหกรรมสาธารณสุข ให้เป็นศูนย์ดูแลสุขภาพครบวงจร
• ยกระดับ "30 บาทรักษาทุกโรค" สู่ "30 บาทรักษาทุกที่"
• เพิ่มจำนวนหมอ พยาบาล พัฒนาคุณภาพ ยกระดับชีวิตบุคลากร
• ผลักดันแพทย์แผนไทย นวดไทย สปา สมุนไพร
• สนับสนุนผู้ประกอบการไทย เปิดศูนย์ Wellness Center ในต่างประเทศ
3. ศูนย์กลางอาหาร (Agriculture & Food Hub)
• ยกระดับการผลิตอุตสาหกรรมเกษตร ดูแลความมั่นคงทางอาหารของโลก
• พัฒนาเกษตรกรไทย เพิ่มรายได้ 3 เท่า
• สนับสนุนสินค้าเกษตรไทยสู่ตลาดโลก
• พัฒนาอุตสาหกรรมอาหารแห่งอนาคต อาหารโปรตีนสูงจากพืช
• ยกระดับคุณภาพอาหาร Halal อาหารสำหรับผู้ป่วย อาหารพิเศษ
• สนับสนุนผู้ประกอบการไทย เปิดร้านอาหารในต่างประเทศ
4. ศูนย์กลางการบิน (Aviation Hub)
• พัฒนาสนามบิน รองรับการ Transit ของสายการบิน
• ปรับเปลี่ยนเส้นทาง ตารางบิน เพิ่ม Transit Capacity
• พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน รันเวย์ อาคารผู้โดยสาร คลังสินค้า
• สนับสนุน Homeland ของสายการบินไทยและสายการบินนานาชาติ
• พัฒนาศูนย์ดูแลรักษา ซ่อมบำรุง ที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาค
5. ศูนย์กลางขนส่งของภูมิภาค (Logistic Hub)
• พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพิ่มศักยภาพระบบคมนาคม
• ขยายถนนทั้งถนนหลัก ถนนรอง เพิ่มทางหลวง Motorway 10 เท่า
• พัฒนารถไฟรางคู่ เพิ่มระยะทาง 2,000 กิโลเมตร
• พัฒนาระบบรถไฟฟ้า เพิ่มระยะทาง 2.5 เท่า
• เชื่อมต่อระบบคมนาคมไทย จีน ยุโรป
• พัฒนา Land Bridge เชื่อมสองฝั่งมหาสมุทร
• ปรับปรุงกระบวนการทำงาน One Stop Service
6. ศูนย์กลางผลิตยานยนต์แห่งอนาคต (Future Mobility Hub)
• ดึงดูดการลงทุนกว่า 1 ล้านล้านบาท
• สนับสนุนอุตสาหกรรมรถ EV ตลอดห่วงโซ่อุปทาน
• เตรียมพร้อมสำหรับเทคโนโลยี Hydrogen
7. ศูนย์กลางเศรษฐกิจดิจิตอล (Digital Economy Hub)
• ดึงดูดอุตสาหกรรมดิจิตอล เทคโนโลยี High Tech
• ลงทุนโรงงานผลิต Semiconductor
8. ศูนย์กลางทางการเงิน (Financial Hub)
• เปลี่ยนให้ไทยเป็น Financial Center of Southeast Asia
• ขับเคลื่อนโดยระบบการเงินที่แข็งแกร่ง
• ดึงสถาบันการเงินระดับโลกเข้ามาลงทุน
• สร้างย่านการเงิน Wall Street ของอาเซียน
• พัฒนา Infrastructure รองรับระบบการเงินแห่งอนาคต
• ขับเคลื่อนด้วย Blockchain ที่ไร้ตัวกลาง
• ปลดล็อก Digital Asset ต่าง ๆ

ที่มา : https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/79309
 


เขียนโดย : น.ส.วิลาวรรณ  งอยผาลา สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : wilawan.n@most.go.th

สรุปไว้ได้น่าอ่านมากๆ เลยค่ะ กระชับและได้ใจความ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการผลักดันการแพทย์แผนไทย นวดไทย สปา และสมุนไพร ให้เป็น Soft power ของประเทศไทยค่ะ 

เขียนโดย น.ส.ปุณชยา  บัณฑิตกุล