พื้นฐานที่จะนำไปสู่ความสำเร็จ (Foundation to Success) ของวิสัยทัศน์ประเทศไทย “IGNITE THAILAND”   124

คำสำคัญ : IGNITEThailand  FoundationtoSuccess  Vision  

วิสัยทัศน์ประเทศไทย“IGNITE THAILAND จุดพลัง รวมใจ ไทยต้องเป็นหนึ่ง” เพื่อยกระดับประเทศไทยสู่ศูนย์กลางเมืองแห่งอุตสาหกรรมระดับโลก มีพี่ๆ น้องๆ กปว. เขียนบล็อกเรื่องนี้ไปเยอะแล้ว โดยเฉพาะเรื่องของ 8 วิสัยทัศน์ Ignite Thailand ดังนั้น ในบล็อกนี้เลยจะขอกล่าวถึงในแง่มุมอื่น ๆ 

“ถึงเวลานำศักยภาพของประเทศไทย ก้าวไปเป็นที่ 1 ของภูมิภาค”คำกล่าวนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าปราศจากความร่วมมือร่วมใจของคนไทยทุกคน เนื่องจากเป้าหมายความเจริญทางเศรษฐกิจมาพร้อมการพัฒนาทางสังคม ดังนั้น รากฐานความสำเร็จ คือ การยกระดับความสามารถประชาชน และการพัฒนาพื้นฐานทางสังคม

พื้นฐานที่จะนำไปสู่ความสำเร็จ (Foundation to Success) ของวิสัยทัศน์ประเทศไทย “IGNITE THAILAND”คือ ต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจของประชาชนทุกคน และเป้าหมายความเจริญทางเศรษฐกิจ จะต้องมาพร้อมกับการพัฒนาทางสังคม ด้วยกระบวนการทำงานต่าง ๆ ของภาครัฐที่มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ (Transparency) มีโครงสร้างพื้นฐานที่จับต้องได้ นอกจากนี้ รัฐบาลจะดำเนินการอัพเกรดระบบงานของภาครัฐทั้งหมดขึ้นระบบ Cloud เพื่อให้บริการประชาชนได้เร็วยิ่งขึ้น และจะทำระบบ Application SDK มาตรฐานของรัฐ ซึ่งเปิดให้ทั้งภาคประชาชนและเอกชน สามารถเข้าใช้งานได้ และยังมีการเชื่อมโยง Digital Wallet กับฐานข้อมูลของภาครัฐดังกล่าวด้วย

นอกจากนี้ รัฐบาลยังได้ให้ความสำคัญในเรื่องความเท่าเทียมกัน (Equality) ทั้งเพศสภาพ การประกอบอาชีพ การรักษาพยาบาล รองรับผู้สูงวัย ผู้พิการ หญิงตั้งครรภ์ และเด็ก รวมถึงการต่อยอดวัฒนธรรม (Soft Power)อันเป็นอัตลักษณ์และตัวตนของชาติไทย ที่เปิดกว้าง สามารถปรับเปลี่ยนตามยุคสมัย และสร้างรายได้  สำหรับโอกาสทางการศึกษา (Education) จะต้องได้รับการพัฒนา โดยรับบาลจะเป็นผู้กำหนดมาตรฐาน ส่งเสริมช่องทางการเรียนรู้ใหม่ ๆ โดยการสร้างช่องทางให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา content การทำ Play-based learning (Edutainment) พร้อมทั้งการผลักดันให้เยาวชนไทยมีความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ รวมไปถึงการเป็นประเทศที่ปลอดภัย (Safe & Security)ปราศจากอาชญากรรม และสิ่งเสพติดในทุกรูปแบบ ทำให้ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี พร้อมทั้งประชาชนและภาคธุรกิจ สามารถเข้าถึงพลังงานสะอาด (Green Society)ที่มีราคาถูก   

 

ที่มา : https://www.facebook.com/story.php/?story_fbid=731883242422271&id=100068018054425&paipv=0&eav=AfYgJbIvZZtFjheVZgSYOXb2KuBACyTPmMu11F9Ff8OAeniTE5j3x73towty1VCXBpY&_rdr

 

 

 


เขียนโดย : ดร.เอกชัย   เขื่อนมณี สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : aekachai@mhesi.go.th

เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งเลยค่ะในเรื่องของการผลักดันให้เยาวชนไทยมีความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ เพราะเป็นพื้นฐานของทุกอย่าง ที่จะทำให้ ประเทศได้พัฒนาไปสู่สากล ดังนั้นการปลูกฝัง ภาษา ตั้งแต่วัยเด็ก จึงเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญจริงๆ ค่ะ

เขียนโดย น.ส.ปุณชยา  บัณฑิตกุล